Hakkımızda

Merkezimiz İstanbul Üniversitesi Çapa yerleşkesinde İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Cerrahi Bilimler Binası 1 Katta bulunmaktadır. Canlı yayın donanımı olan 100 kişilik toplantı salonu ve fuayesi, video montaj odası,cerrahi beceri labrotuarı ve idari bölümü içeren bir mekana sahiptir. Donanımlı salonumuza olan yoğun taleplere randevu verilerek ve ameliyathaneden canlı yayın gibi alternatifi başka mekanda yapılamayan sürekli tıp eğitimi programlarına öncelik tanıyarak cevap vermeye çalışmaktayız. Merkezimiz, Üniversitemiz bünyesindeki Sürekli Tıp Eğitimi etkinliklerinin ulusal ve uluslar arası platforma taşınması ve uluslar arası etkinliklere üniversitemizin katılması hususlarında da çeşitli faaliyetlerde bulunmaktadır. Merkezimizde düzenlenmekte olan Laproskopik cerrahi kurslarının Avrupa Endoskopik Cerrahi Birliği tarafından tavsiye edilen kurslar statüsü ile onurlandırılmasında, Masterclass Kulak Burun Boğaz eğitim programına 8 Avrupa ülkesinin yanısıra ülkemizi temsilen de İstanbul üniversitesinin eğitici olarak katılmasında, bu programlara merkezimizin alt yapısı ile verdiği desteklerin önemli katkısı olmuştur. Uzun yıllardır oluşturulan görsel eğitim materyalimizin dijitalize edilerek arşivlenmesi yanı sıra, gerek sürekli eğitim etkinliklerinin uzaklara ulaştırılması (ISDN video konferans, IP video konferans), gerekse bu etkinliklere eğitmen ya da eğitim alan konumunda uzaktan çoklu katılıma olanak sağlanması (web üzerinden canlı yayın, web konferans) gibi faaliyetlerimizi kısıtlı sayıda elemanla birlikte çalışarak sürdürmekteyiz. Ayrıca dijital kamera çekimi, ameliyathaneden gerçek zamanlı interaktif yayın, Eutelsat uydu sistemi üzerinden dev çanak antenle uluslar arası bağlantı alt yapımızın kullanılması (katıldığımız Avrupa Birliği Projesi ile oluşturulmuştur), dijital montajlama, arşivleme ve eğitim içeriklerinin sanal ortamda asenkron interaktif ulaşılabilir formata dönüştürülmesi gibi faaliyetlerimizle de üniversitemiz mezuniyet sonrası eğitim programlarına destek verilmektedir. Personel: İstanbul Tıp Fakültesi Genel İdari Hizmetler sınıfında iki kadrolu iki de sözleşmeli çalışanımız vardır.

Şef – Dilek Yavuztürk
Memur – Ahmet Kaba
Tekniker (Sözleşmeli) – Koray Günaydın
Grafiker (Sözleşmeli) – Emel Kayaİstem Toplantı Salonu


İstem Fuaye


Cerrahi Beceri Laboratuarı


Video Montaj Laboratuarı

ISTEM’in Geçmişi ve Kuruluş Aşaması
Ülkemizin en eski (1453), en köklü bilim kuruluşu olan İstanbul Üniversitesi, bünyesindeki iki büyük Tıp Fakültesinde başarı ile yürütmekte olduğu mezuniyet öncesi tıp eğitiminin yanı sıra, en az onun kadar önemli olan mezuniyet sonrası tıp eğitimi konusunda da üzerine düşen görevi daha iyi yapabilmek amacı ile,1987-1990 ODVİM -İTF.Dekanlığına bağlı ,1991-1996 ODVİM İ.Ü Rektörlüğüne bağlı 1997 yılında İ.Ü. Rektörlüğüne bağlı “SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ” ni kurmuştur.

Yeniliklerin devamlı teşvikcisi olan İstanbul Üniversitesi, daha 90’lı yılların başında ISTEM’e zemin hazırlayacak başka bir çağdaş eğitim kurumunu da bünyesinde kurmuştu. 1991 yılında, Istanbul Tıp Fakültesi kampüsünde Rektörlüğe bağlı olarak kurulmuş olan Odiyo-Vizüel Araştırma ve Uygulama Merkezi (ODVİM) Üniversitede ki klasik eğitime görsel eğitim katkısını sağlayarak, eğitimde bir çağdaşlaşma misyonu ile kurulmuş ve önemli çalışmalar yapmıştır (ODVİM’in 1991-96 tarihlerinde gerçekleştirdiği faaliyet başlıkları bir sonraki bölümde yazılıdır). Bu misyon doğrultusunda özellikle Tıp Fakültelerinde eğitime cihaz desteği sağlayan ve görsel materyal üreten ODVİM, son yıllardaki iletişim teknolojisindeki gelişmelerle, ufkunu genişleterek, daha çok mezuniyet sonrası sürekli tıp eğitimi konusuna yönelmiştir.

Bu gelişmeler sonucunda, Rektörlüğün önerisi, İ.Ü. Senatosunun kararı ve YÖK’ün onayı ile ODVİM aynı altyapı ancak geliştirilmiş yeni bir statü ile 14.11.1996 tarihinde “İ.Ü. SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (ISTEM)” olarak yeniden yapılandırılmıştır.
Hazır bir altyapı ve deneyimli bir kadro ile kurulmuş olan ISTEM, hedefine yönelik çalışmalara hızlı bir şekilde başlamış ve kısa sürede programlı bir kurum haline gelmiştir (ISTEM’in 1997-2001 arasındaki yaptıkları ve ileriye yönelik programları aşağıda ana başlıklar halinde belirtilmiştir).

ISTEM’in Kuruluş Gerekçesi
Sürekli Tıp Eğitimi (Continuing Medical Education) ileri ülkelerde özümsenmiş ancak ülkemiz için henüz yeni sayılabilecek bir eğitim kavramıdır.
İçinde bulunduğumuz bilgi çağında bilgiler okadar hızlı değişmekte ve gelişmektedir ki, mezuniyet öncesinde edinilmiş bilgilerin mezuniyet sonrası çalışma döneminde mutlaka zaman zaman yeniden gözden geçirilmesi, yeni bilgi ve yöntemlerin meslek sahipleri tarafından sürekli takip edilip belirli bir eğitim disiplini içersinde öğrenilmesi gerekmektedir.

Konu tıp ve insan sağlığı olunca eğitimdeki bu süreklilik gereği daha da önem kazanmaktadır. Hekim’in hastasına en güncel tedaviyi uygulayabilmesi için, yeni bilgileri, yeni gelişmeleri sürekli takip etmesi ve öğrenmesi gerekmektedir. Bunun için de doğal olarak sürekli tıp eğitimi veren kurumlara ihtiyaç bulunmaktadır.

Özellikle gelişmiş ülkelerde “Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi” ne (Postgraduated Medical Education) çok önem verilmekte ve bunu organize edecek özgün statüde “Sürekli Tıp Eğitimi Kurumları (Continuing Medical Education Centers)” faaliyet göstermektedir. Ülkemizde ise Tıp Fakülteleri ve bazı eğitim hastanelerinde zaman zaman mezuniyet sonrası eğitim organizasyonları yapılmasına rağmen, sadece mezuniyet sonrası, yada sürekli tıp eğitimi organizasyonu ile yükümlü özgün kurumlar henüz bulunmamaktadır.
Tarih boyunca bir çok yeniliğe öncülük etmiş olan İstanbul Üniversitesi, mezuniyet sonrası sürekli tıp eğitiminin önemine inandığı ve uygulama eksikliğini gördüğü için, ülkemizin ilk özgün SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ’ni bünyesinde kurarak bir ilki daha başlatmıştır.

1991 yılından beri İstanbul Üniversitesi Audio-Visuel Araştırma ve Uygulama Merkezi (ODVİM) olarak faaliyetlerine başlayan ve 1997 yılından beri uzaktan sürekli tıp eğitimi alanında yoğunlaşan İ.Ü. Sürekli Tıp Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (ISTEM) ülkemizde bu konuda hayata geçirilmiş ilk özgün kurumdur.

İstanbul Üniversitesi Sürekli Tıp Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (ISTEM)’in Vizyon ve Misyonu:

“Misyon”umuz,

İstanbul Üniversitesinin Tıp Bilimlerindeki birikimine dayanarak “Sürekli Tıp Eğitimi” programları üretilmesine yönelik örnek uygulamalar hazırlamak, alt yapı ve teknik donanım oluşturarak nitelikli STE etkinliklerine destek olmak, uluslararası STE etkinliklerinden yararlanmayı artırıcı politikalar üretmek, Üniversitemiz bünyesinde tıp bilimlerinde aynı alanda çalışan ekipler arası koordinasyonu sağlayarak daha nitelikli STE programları üretilmesine teşvik ve destek çalışmaları yapmak, bu programların ortak bir çatı altında toplanmasını sağlayarak tıpta uzmanlık sonrası ve doktora sonrası dönemde aktif meslek yaşantısı boyunca ihtiyaç duyulan bilgi güncelleme ve yeni beceriler kazanma sürecine katkıda bulunmak, Üniversitemizdeki ve Üniversite dışındaki uzmanları buluşturacak programları desteklemek ve bilimsel etkinliklerin uluslararası rekabet edilebilecek düzeyde yürütülmesine katkıda bulunacak çalışma ve araştırmalar yapmaktır.

 

“Vizyon” umuz,

“Sürekli Tıp Eğitimi” (STE) alanında ulusal ve uluslararası ölçekte öncü bir kurum olmaktır.

Tıpta sürekli mesleki gelişim ve beceri artırma ihtiyacına yönelik eğitim etkinlikleri üretilmesine ve yaygın olarak uygulanmasına öncülük edebilen, Üniversitemizde mevcut deneyim ve bilgi birikiminin üniversite dışı uzmanlara da ulaştırılmasına ve ülke genelinde yararlanılmasına vesile olacak bilimsel etkinlikler düzenlenmesini destekleyen, Ulusal ve uluslararası bilim arenasında Üniversitemizin saygın konumuna katkıda bulunan bir merkez olmaktır.

1. Fiziksel Yapı: ISTEM’in Yerleşim yeri,İstanbul Üniversitesi Çapa yerleşkesindedir. Yerleşkedeki İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Cerrahi birimler binası, 1.katta bulunan ISTEM hizmet alanları üç ana bölümden oluşmaktadır. Müdür, Müdür Yardımcısı ve Sekreteryanın bulunduğu idari bölüm, dökümantasyon arşivinin ve her türlü kamera çekimi,kayıt,montaj işlemlerin yapıldığı Teknik Bölüm ve eğitimlerin yapıldığı Konferans Salonu ve Toplantı odalar Bölümü. Bu son bölümde 118 kişilik sabit koltuk ve perdeli bir ana konferans salonu mevcuttur. Audio Video montaj laboratuvarı ve Cerrahi el becerileri laboratuvarı bulunmaktadır. Ayrıca arası seyyar sürgülü bölme ile ayrılmış gerektiğinde birleştirilebilen iki ayrı eğitim salonu bulunmaktadır.

2. Örgüt Yapısı: Ana konferans salonu modern eğitim araç ve gereçleri ile techiz edilmiştir. Bir kısmı Merkez bütçesinden bir kısmı da bağışlar ile alınmış araç gereç cihazlar şunlardır: Video projeksiyon cihazı, motorlu geniş perde, masa üstü bilgisayar, masa üstü tepegöz ve kameralı doküman yansıtıcısı, geniş negatoskop, geniş TV,Sony marka Video Konferans Cihazı, çatıda monte4,5 m.çaplı uydu anteni ve bağlantı cihazları (Emispher Projesi için Avrupa Komisyonu tarafından hibe edilmiştir). Oldukça modern donanımlı bu salon ile ameliyathaneler ve poliklinikler arasında görüntü ve ses kabloları ile bağlantı bulunmakta olup interaktif canlı ameliyat yayınları yapılabilmektedir. Aynı şekilde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ile bu salon arasında hem Radio-Link hem de ISDN sistemleri ile odiyo-Vizüel bağlantılar bulunmaktadır. Salondaki kurulu video konferans sistemi ile, yurt içi ve yurt dışındaki uyumlu sistemleri olan merkezlerle canlı ve interaktif video konferans yapma imkanı bulunmaktadır. İSTEM’in bu modern donanımlı salonu öncelikle ameliyathanelerden canlı yayın içerikli toplantılar, yada yurt içi veya yurt dışı video konferans içerikli toplantılar, genel olarak ta görsel ağırlıklı bilimsel toplantı organizasyonları için tahsis edilmektedir

İstanbul Üniversitesi Sürekli Tıp Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin kuruluş amacına uygun faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir.

1. İstanbul Üniversitesi’nin iki önemli Fakültesi olan İstanbul Tıp ve Cerrahapaşa Tıp Fakültelerinde, her branşta yapılmakta olan mezuniyet sonrası faaliyetlerin daha etkin ve sistemli bir şekilde yapılmasına yardımcı olacak kurumsal çalışmalar yapmaktadır.

2. Bu mezuniyet sonrası faaliyetlerin çağdaş bir anlayış ve etkili bir şekilde yapılabilmesi için, gerekli teknik, teknolojik ve fiziksel altyapıyı bünyesinde hazırlayarak istenildiğinde organizatörlerin kullanım ve hizmetine sunmaktadır.

3. İstanbul Tıp ve Cerrahpaşa tıp Fakülteleri arasına kurulmuş olup, başlangıç dönemlerinde daha çok cerrahi klinikler tarafından kullanılmakta olan görüntülü iletişim ağından diğer branşlarında yararlanmasını sağlamak. Böylece her iki Fakülte’deki tüm branşların önemli eğitim toplantılarının gerektiğinde telekonferans sistemi ile birlikte yapılmasını sağlayarak, İstanbul Üniversitesi’nin bu iki kardeş fakültesi arasında ki işbirliğini daha da artırmak ve verimli kılmak.

4. İstanbul Tıp ve Cerrahpaşa Tıp kampüsleri arasında kurulan bu telekominikasyon ağını genişleterek İstanbul ve tüm yurt geneline yaymak. Böylece bir iki Fakültemizin büyük bilgi birikimi ve eğitim potansiyelinden diğer iki hastane ve tıp kurumlarının da kolay, cazip ve etkili bir şekilde yararlanmalarına olanak yaratmak.
Örneğin İstanbul Tıp ve Cerrahpaşa Tıp Fakültelerinde rutin yapılan bilimsel toplantı ya da ameliyatlardan gerekli görülenler bu yayına verilebilir. Telemedicine için öngörülen teknik alyapıya sahip olan hastaneler, görüntülü ve eş zamanlı olarak bu yayınları kendi mekanlarında izleyebilir ve interaktif olarak da katılabilirler. Böylece Üniversite ve Üniversite dışı hastaneler arasında cazip bir bilimsel işbirliği olanağı yaratılabilir. Bu kurumlarda çalışan hekimler kurumlarını terketmeyip, zaman ve işgücü kaybına neden olmadan, kendi mekanlarında telemedicine imkanları ile Fakülte hastanelerindeki akademik eğitimi takip edebilir ve interaktif olarak katılabilirler.

5. Zaman içerisinde bu görüntülü iletişim ağını tüm ülke geneline yayarak “Ulusal Telemedicine Ağı” haline dönüştürmek. İleride bu iletişim ağına bağlanmak daha kolay olacağı için, ülke genelindeki bir çok hastane ve sağlık kurumu İstanbul Üniversitesi’nin öncülük ettiği bu sürekli tıp eğitimi olanaklarından yararlanabilecektir. Böylece, şu anda ülkemizin değişik bölgelerindeki Tıp Fakülteleri, SSK ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı eğitim hastaneleri görüntülü iletişim ağı ile birbirine bağlanarak ülke genelinde hizmet verecek geniş bir tıp eğitimi ve hizmet ağı oluşturabileceklerdir.

6. Bu Ulusal Telemedicine Uygulaması rutin işlemeye başladığı zaman, iletişim teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak kullanılabilen Telekonsültasyon, Teleasistans gibi olanakların da katkısı ile, değişik bölgelerdeki farklı deneyim ve olanaklara sahip hekimler arasında dayanışma ve işbirliğine imkan yaratmak, böylece ülke genelinde sağlık hizmetlerinde genel bir iyileşme ve kalite yükselmesine katkıda bulunmak.

1. ŞİMDİYE KADAR Kİ ODİYO-VİZÜEL EĞİTİM FAALİYETLERİNİN DEVAMI.

2. 97’DEN İTİBAREN BAŞLATILMIŞ OLAN UZAKTAN TIP EĞİTİMİ FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ.

3. ÖN PROGRAMI VE TEKNİK ALT YAPI GÜNCEL STANDARDI BELİRLENMİŞ OLAN “TELEMEDICINE”

UYGULAMALARINI YAYGINLAŞTIRMA ÇALIŞMALARININ ARALIKSIZ SÜRDÜRÜLMESİ (yurt içi – yurt dışı).


Yurt İçi
Ülkemizdeki 47 Tıp Fakültesi ve Fakülte dışı bazı eğitim kurumları ile resmi yazışma ve bizzat görüşmeler yapılarak, bu Fakültelerden ve kurumlardan istekli olanların İ.Ü. Telemedicine uygulamalarına katılımlarının sağlanması
Gelecek eğitim yılı için Telemedicine Uygulama Programı hazırlanması
 

Yurt Dışı
Şimdiye kadar bazı Avrupa ülkelerindeki merkezlerle yapılan Telemedicine müşterek toplantılarının, istek ve ihtiyaca göre devam ettirilmesi (Belçika, Fransa, Almanya, İngiltere, vd.).
Yeni ülke ve merkezler hakkında istek ve öneri gelirse, onlara yönelik teknik şartların da oluşturulması ve yeni bağlantıların sağlanması (USA, Israil, Yunanistan, Azerbaycan, vd.).
Yurt dışına genişleme ve uluslar arası eğitim programlarından yararlanma hususlarında doğacak yeni imkanların incelenmesi, değerlendirilmesi ve uygun olanlardan faydalanma imkanlarının yaratılması (Avrupa Konseyi’nin EUMEDIS VE EMISPHER gibi devam eden uluslararası projelerine Istanbul Ünversitesi ülkemiz adına katılmış bulunmaktadır).