2012 YILI FAALİYET RAPORU

 İ.Ü. SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (İSTEM) 

2012 YILI

FAALİYET RAPORU 

SUNUŞ

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültelerindeki “Örgün Eğitim” ve “Tıpta Uzmanlık Eğitimi” sonrası dönemde, aktif çalışma hayatı boyunca ihtiyaç duyulan “Sürekli Tıp Eğitimi (STE)” ve “Sürekli Mesleki Gelişim (SMG)” programları merkezimizin temel uğraşı alanını oluşturmaktadır.  Başta Üniversitemizin iki tıp fakültesinde olmak üzere ilimizde ve ülkemizde sürekli tıp eğitimi ve uygulamaları alanında uluslar arası standartları yakalamak ve örnek çalışmalar yapmak üzere misyon ve vizyonunu belirlemiş olan merkezimiz, Üniversite içinde ve dışında belirli bir tıp disiplininde ya da farklı disiplinlerde aynı konuda çalışanları ortak platformda buluşturan programlar üretmekte, üretilmesini desteklemektedir. 

I. GENEL BİLGİLER

A. Misyon ve Vizyon 

İstanbul Üniversitesi Sürekli Tıp Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (ISTEM)’in Misyon ve Vizyonu:

“Misyon”umuz,

İstanbul Üniversitesinin Tıp Bilimlerindeki birikimine dayanarak “Sürekli Tıp Eğitimi”  programları üretilmesine yönelik örnek uygulamalar hazırlamak, alt yapı ve teknik donanım oluşturarak nitelikli STE etkinliklerine destek olmak,  uluslararası STE etkinliklerinden yararlanmayı artırıcı politikalar üretmek,  Üniversitemiz bünyesinde tıp bilimlerinde aynı alanda çalışan ekipler arası koordinasyonu sağlayarak daha nitelikli STE programları üretilmesine teşvik ve destek çalışmaları yapmak,  bu programların ortak bir çatı altında toplanmasını sağlayarak tıpta uzmanlık sonrası ve doktora sonrası dönemde aktif meslek yaşantısı boyunca ihtiyaç duyulan bilgi güncelleme ve yeni beceriler kazanma sürecine katkıda bulunmak,  Üniversitemizdeki ve Üniversite dışındaki uzmanları buluşturacak programları desteklemek ve bilimsel etkinliklerin uluslararası rekabet edilebilecek düzeyde yürütülmesine katkıda bulunacak çalışma ve araştırmalar yapmaktır.

“Vizyon” umuz,

“Sürekli Tıp Eğitimi” (STE) alanında ulusal ve uluslararası ölçekte öncü bir kurum olmaktır.

Tıpta sürekli mesleki gelişim ve beceri artırma ihtiyacına yönelik eğitim etkinlikleri üretilmesine ve yaygın olarak uygulanmasına öncülük edebilen,  Üniversitemizde mevcut deneyim ve bilgi birikiminin üniversite dışı uzmanlara da ulaştırılmasına ve ülke genelinde yararlanılmasına vesile olacak bilimsel etkinlikler düzenlenmesini destekleyen, Ulusal ve uluslararası bilim arenasında Üniversitemizin saygın konumuna katkıda bulunan bir merkez olmaktır. 

B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı bir Araştırma ve Uygulama Merkezi Statüsünde bulunan İSTEM ve idari sorumlusu Müdürünün yetki ve sorumlulukları, ilgili kanun, tüzük ve yönetmelikler ile sınırlıdır. Görevleri ise Merkez tüzüğünde bildirilmiştir

C. İdareye ilişkin bilgiler

1. Fiziksel Yapı: İSTEM’in konumlandığı yer İstanbul Üniversitesi Çapa yerleşkesinde, İstanbul Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler binasında birinci katta bulunmaktadır. İSTEM hizmet alanları üç ana bölümden oluşmaktadır. Bunlar; idari bölüm, toplantı salonları ve laboratuarlardır (Odiyo-Vizüel kayıt ve montaj laboratuarı, Cerrahi Beceri Geliştirme laboratuarı).  Toplantı salonları 118 kişilik sabit koltuklu ve perdeli bir ana konferans salonu, ayrıca da arası seyyar sürgülü bölme ile ayrılmış olan ve gerektiğinde birleştirilebilen iki ayrı eğitim salonundan oluşmaktadır.

2. Örgüt Yapısı: Ana konferans salonu modern eğitim araç ve gereçleri ile donatılmıştır. Bir kısmı Merkez bütçesinden bir kısmı da bağışlar ile alınmış araç gereç ve cihazlar şunlardır:

Video projeksiyon cihazı, motorlu geniş perde, masa üstü bilgisayar, masa üstü tepegöz ve kameralı doküman yansıtıcısı, geniş negatoskop, geniş TV, Video Konferans Cihazı, çatıda monte 4,5 metre çaplı uydu anteni ve bağlantı cihazları (Emispher Projesi için Avrupa Komisyonu tarafından hibe edilmiştir). Ana konferans salonu ile ameliyathaneler arasında görüntü ve ses kabloları ile bağlantı bulunmakta olup interaktif canlı ameliyat yayınları yapılabilmektedir. Aynı şekilde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ile bu salon arasında hem Radio-Link hem de ISDN sistemleri ile odiyo-vizüel bağlantılar bulunmaktadır. Salonda kurulu video konferans sistemi ile, yurt içi ve yurt dışındaki uyumlu sistemleri olan merkezlerle canlı ve interaktif video konferans yapma imkanı bulunmaktadır.

İSTEM’in bu modern donanımlı salonu öncelikle ameliyathanelerden canlı yayın içerikli toplantılar, ya da yurt içi veya yurt dışı video konferans içerikli toplantılar, genel olarak ta görsel ağırlıklı kurs ve bilimsel toplantı organizasyonları için tahsis edilmektedir.

3. Bilgi ve Teknolojik kaynaklar: İSTEM’in arşiv bölümünde, çoğu cerrahi girişimler içeren birkaç yüz video kaset bulunmaktadır. Bunların bir kısmı yurt dışından bağış ya da özel ilişkilerle temin edilmiş kasetler, diğer kısmı ise kısıtlı imkanlarla çekim ve kayıt yapılmış tıbbi ve cerrahi görüntüler içermektedir. Bunların çok azı özverili ve gönüllü çalışmalar sonucu montajlanmış eğitim kasetleri olup, büyük çoğunluğu ise, imkansızlıklar içerisinde sadece çekimi yapılıp, montajlanamamış ham görüntüler içeren kasetlerdir. Kamera, kayıt ve montaj aletlerinin yenilenememesi ve bu işte çalıştırılacak eleman alınamaması nedeni ile, ne yazık ki, Fakültemiz için çok yararlı olabilecek bu arşiv yeterince değerlendirilememekte ve verimli bir hale getirilememektedir. İSTEM’in son yıllarda çok önem verdiği bir alan da uzaktan eğitim ve Teletıp-Telemedicine uygulamalarıdır. İdari kadro olarak birkaç yıldan beri yurt içi ve yurt dışı araştırmalar sonucu bu konuda ciddi bilgi birikimine sahip olunmuş ve Üniversitemiz öncülüğünde planlanan “Ulusal Tele Tıp-Telemedicine Projesi” 3 Nisan 2000 tarihinde Cerrahpaşa Oditoryumunda düzenlenen ve geniş katılımla gerçekleştirilen “1. Ulusal Telemedicine Sempozyumu” ile başlatılmıştır. Maddi ve idari kısıtlılıklar nedeni ile bu proje beklenildiği ölçüde hayata geçirilememektedir. Umut ve beklentimiz: bu kısıtlayıcı sorunların bir an önce çözüme kavuşturulması ve devletimizin de benimsediği e-Devlet, e-Sağlık kavramı ile uyumlu “Ulusal Teletıp Projesi” nin Üniversitemiz öncülüğünde işlevlik kazanmasıdır.

Bilgisayarlar:

Türü Adet
Bilgisayar 4

4. İnsan Kaynakları: 

ISTEM’in insan kaynakları

Müdür: Rektörlük tarafından 3 yılda bir ataması yapılmaktadır.

Sekreter: 657 sayılı devlet personel yasasına bağlı, kadrosu İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığında bulunan, ISTEM’de görev yapmakta olan bir sekreter.

Hizmetli: 657 sayılı devlet personel yasasına bağlı, kadrosu İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığında bulunan, ISTEM’de görev yapan bir memur.

Teknisyen: Sosyal Hizmetlere (Taşeron firma) bağlı SGK’lı olarak, ISTEM’de çalışan bir teknisyen ve bir grafiker.

5. Sunulan Hizmetler:

İSTEM tarafından 2012 yılında sunulmuş olan hizmetler aşağıda özetlenmiştir.

İSTEM FAALİYET RAPORU ÖZETİ  (01 Ocak-31 Aralık 2012)

1. İstanbul Üniversitesi Sürekli Tıp Eğitimi (STE) etkinlikleri içerisinde nitelikli olanlara (canlı yayın, uluslararası bağlantı gibi) öncelik verilerek, bu etkinliklerde teknik donanımlı İSTEM toplantı salonu ve fuayesinin kullanılması taleplerine randevu ile cevap verilmiş ve merkezimizin mevcut alt yapı imkanlarının maksimum verimlilikte kullanılmasına gayret edilmiştir. Bu doğrultuda 2012 yılı 12 aylık dönemde merkezimizde 18 Nitelikli Kurs, Canlı Yayın ve Uluslararası Bağlantı içeren etkinlik gerçekleştirilmiştir (Ek-1).

Bu uygulamalı kurslardan 5 tanesi Merkezimiz tarafından 22 yıldır düzenlenmekte olan Laparoskopik Cerrahi Kursları’ dır. Bu yıl ilk kez Brüksel’de bulunan “Euporean School of Laparoscopic Surgery” ile 5 ayrı konuda (Temel Eğitim-Güvenli Kolesistektomi,  İnguinal ve

Ventral Herni Cerrahisi,  Kolorektal Cerrahi,  Antireflü ve Hiatus Cerrahisi,  Bariatrik Cerrahi) eş zamanlı eğitim programı düzenlenmiş ve hem Belçika-Brüksel St.Pierre Üniversite Hastanesi ameliyathanelerine, hem de İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ameliyathanelerine bağlanılarak, kurs konusu ile ilgili canlı ameliyat yayınları, interaktif olarak eğitim programında kullanılmıştır (Ek-2).

2. Üniversitemiz’in Tıp ile ilgili çeşitli birimlerden gelen taleplere randevu verilerek 166 STE etkinliğine ev sahipliği yapılmış ve teknik alt yapı, donanım desteği sağlanmıştır (Ek-3)

3. Ayrıca, “Çapa Yerleşkesi”ndeki değişik birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda 2012 yılı içerisinde 459 toplantı ve derse salonumuz ve teknik imkanlarımızla ev sahipliği yapılmıştır (Ek-4).

4. Diğer yandan aynı yerleşkede yer aldığımız “İstanbul Tıp Fakültesi” eğitim programlarına her aşamada destek verilmiştir.  Bu amaçla çeşitli birimlerden gelen istekler doğrultusunda 56 dijital kayıt ve montaj çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca İstanbul Tıp Fakültesi öğrencilerine yönelik “e-Tıp Uygulamaları” adı altında seçmeli ders programı hazırlanmıştır (Ek-5).

5. Üniversite dışı tıp alanındaki uzmanları, üniversitemizdeki uzmanlarla buluşturan etkinliklerde (sempozyum, kurs, v.b.), üniversite dışından katılanlardan ücret talep edilmesi için program sorumluları ile görüşülmektedir.  Bu amaçla İstanbul Tıp Fakültesi Döner Sermaye hesabında “İstem kurs ve eğitim gelirleri” adı altında bir alt hesap oluşturulmuştur.   İSTEM Yönetim Kurulu toplantısında bu konu ile ilgili alınan kararlar ekteki toplantı tutanaklarında yer almaktadır ve başlangıç olarak, Merkezimizin düzenlediği laparoskopik cerrahi kursları için kayıt ücreti talep edilmiş ve bu hesaba yatırılması sağlanmıştır (Ek-6).

6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi:

Yönetim ve İç Kontrol sistemi, Üniversite kanun, tüzük ve yönetmeliklerinin Araştırma ve Uygulama Merkezleri ile ilgili hükümlerine göre yapılmaktadır (Ek.7).

II. AMAÇ VE HEDEFLER

A. Amaç ve Hedefler

ISTEM’in amaç ve hedefleri şunlardır:

Merkezin amacı bir taraftan, başta İstanbul Tıp ve Cerrahpaşa Tıp Fakülteleri olmak üzere İstanbul Üniversitesinin tıp ile ilgili tüm birimlerinde ki bilgi birikimi ve deneyime dayanarak Tıpta sürekli mesleki gelişim ve beceri artırma ihtiyacına yönelik eğitim etkinlikleri üretilmesine ve Üniversite dışı uzmanlara da ulaştırılmasına öncülük etmektir.Ayrıca bu Merkez ile gerek yurt içerisindeki gerekse yurt dışındaki benzer kurum ve merkezler arasında çağdaş iletişim teknolojisinden yararlanılarak oluşturulacak bir görüntülü iletişim ağı sayesinde, ulusal ve uluslar arası boyutta hizmetler verebilecek olan, örnek bir Sürekli Tıp Eğitim Merkezinin, ülkemizin en eski ve en köklü bilim kurumu olan İstanbul Üniversitesinde faaliyetlerine devam etmesidir.

B. Temel Politikalar ve Öncelikler

Merkezimizin Temel Politikaları şunlardır:

 1. Üniversitemizde yapılmakta      olan Sürekli Tıp Eğitimi etkinliklerinin ne gibi araç, gereç, dökümanlarla      ve hangi yöntemlerle yapıldığını araştırmak,
 2. İleri ülkelerin      üniversitelerinde temel ve uygulamalı Sürekli Tıp Eğitiminin nasıl      yapıldığını araştırarak, eğitimimize uyabilecek yeni araç, gereç ve      yöntemleri belirlemek,
 3. Diğer ülkelerde uygulanan      yeni araç, gereç ve yöntemlerden, Üniversitemizde sürdürülen Sürekli Tıp      Eğitiminde yararlı olabileceklerin teminini sağlamak,
 4. Uzaktan eğitim teknolojilerinin      ve odiyo-vizüel sistemlerin modern imkanlarının tıp eğitiminde ve sağlık      hizmetlerinde gelişmiş ülkelerde nasıl kullanıldığını ve bizde nasıl kullanılabileceğini      araştırmak ve uygulamak,
 5. Sürekli Tıp Eğitimine odiyo-vizüel      araç gereç ve yöntemlerle destek sağlayarak eğitimde başarı ve verimi      artırmak amacıyla;

–          Kapalı devre odiyo-vizüel sistemler kurmak, canlı yayın olanağı sağlamak, kamera çekimi ve kayıt yapabilmek,

–          Derslere görsel sunu cihazı desteği sağlamak

(PC,  Projektör,  Monitör)

–          Eğitim içerikli odiyo-vizüel materyal üretmek, arşiv oluşturmak

(DVD, Video CD, CD üretimine yönelik çekim ve montajlar, bilgisayar ortamında sunu materyali üretimine yönelik yazma-tarama işlemleri ve CD-Rom hazırlanması gibi)

 1. Sürekli Tıp Eğitimine      yönelik olarak, kurumsal bir düzende programlanıp, akademik bir disiplinde      hazırlanacak kongre, sempozyum kurs gibi bilimsel etkinlikler düzenlemek      ve farklı birimler tarafından düzenlenecek benzer programlara destek      sağlamak
 2. Gerek İstanbul      Üniversitesindeki Sürekli Tıp etkinliklerini Ülke genelinde katılıma      açmak, gerekse İstanbul Üniversitesinin katılmayı planladığı uluslar arası      programlardan diğer üniversite ve kurumları da faydalandırmak amacıyla      “Teletıp Projesi”ni tanıtma-uygulama, yaygınlaştırma ve geliştirme      faaliyetlerinde bulunmak,
 3. Uzaktan eğitim      teknolojilerinden ve odiyo-vizüel sistem araç-gereç ve dökümanlarından      gerek öğrencilerin, gerekse öğretim görevlilerinin en iyi şekilde yararlanmalarını      sağlamak

III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

 A-    Mali Bilgiler

1-      Bütçe Uygulama Sonuçları

 

KANUN 124.000 EKLENEN
KBÖ 124.000 DÜŞÜLEN
KESİNTİ ÖDENEK 124.000
KES.% SERBEST 124.000
    BLOKE

 

 

EKONOMİK KOD   2012MERKEZ BÜTÇE KAN.VER.ÖD. TL EKLENEN TL DÜŞÜLEN TL TOPLAM TL HARCAMA TL KALAN TL
03 MAL VE HİZMETALIMGİDERLERİ   118.580 5.420

(Giderler, ekonomik sınıflandırmanın 2.düzeyinde gösterilmiştir.)

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının talimatı ile 2012 yılında Merkezimize verilen bütçe rakamlarındaki başlangıç ödeneklerine, 31.10.2012 sonu itibarı ile getirilen kısıtlamalar sebebi ile tablodaki yıl sonu harcama bölümüne bakıldığında artan ödeneğimiz görülmektedir.  Bu sebeple IV.3 aylık harcama programımızdaki belirtilen rakamlar harcanamamıştır.

3Merkezimizde kullanılan elektrik, su, doğalgaz, ısınma, aydınlatma  ve su gideri bütçemizden ödenmeyip İstanbul Tıp Fakültesinden ödendiğinden mali bilgilere yer verilmemiştir

IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 A- Üstünlükler

Merkezimizin üstünlüklerinin başında, İstanbul Üniversitesi gibi ülkemizin en eski ve köklü bilim kurumuna bağlı olması ve tıp alanında çok büyük bir bilgi potansiyeline sahip İstanbul Tıp ve Cerrahpaşa Tıp Fakültelerine yönelik olarak hizmet vermesidir.

İSTEM idari kadrosunun hem deneyimli bir klinisyen hem de kıdemli bir akademisyen başkanlığında çalışıyor olması başarıda etkili olmuştur.

İSTEM Müdürünün tıp eğitimi konusuna özellikle ağırlık veren bir öğretim üyesi olması, 20 yıldan fazla bir süreden beri görsel ve çağdaş eğitim merakının olması, bu konuda amatör başlayıp zaman içinde profesyonelleşen çalışmalarının bulunması, İSTEM’den önce aynı Üniversite ve Fakültede Odiyo-Vizüel Eğitim Merkezi (ODVİM)’nin kuruluşunda yer almış ve deneyim kazanmış olması çalışmalardaki verimi artırmaktadır.

İSTEM’in yurt içi ve özellikle yurt dışındaki aynı amaca yönelik çalışmalar yapan benzer kurum ve kuruluşlarla sıkı işbirliği kurmuş olması, bir çok konuda kolaylıklar ve üstünlükler sağlamıştır.

İSTEM’in değişik yabancı ülkelerdeki gruplarla müşterek projeler üretmesi, örneğin Akdeniz çanağındaki 12 ülke ile birlikte sağlık iletişim ağı projesi EMISPHER de yer almış olması, kendi imkanlarımızla sahip olmamız güç olan uydu bağlantısı ve bunun üzerinden uluslar arası video konferans organizasyonlarını, parası Avrupa Komisyonundan karşılanmak üzere yapabilme olanağını sağlamıştır.

Yine benzer bir Avrupa Birliği Projesi olan “NetADDED Projesi”nde de ISTEM’in yer almış olması, uluslar arası Telemedicine platformunda yeni açılımlar ve kazanımlar sağlamıştır.

Bu belirlemede 2012-2013 stratejik planından alıntı yapılmıştır.

B- Fırsatlar

İstanbul Üniversitesinin Sürekli Tıp Eğitimi potansiyelini ön plana çıkartmak.

 C- Zayıflıklar

İSTEM’in ana amacının çağdaş tıp eğitimi olması, bununda ileri teknoloji gerektirmesi bir takım güçlükler yaratmaktadır.

Günümüzde yüksek teknolojinin henüz pahalı olması, finans kaynakların kısıtlı, maddi imkanların da sınırlı olduğu üniversitemizde bu tür teknolojiye eksiksiz sahip olmayı zorlaştırmaktadır.

Ayrıca yeni teknolojilerin, eskilere göre daha sofistike ve hassas olması, kullanıcıların adaptasyonunu da kısmen güçleştirmektedir.

Yeni bilişim ve iletişim teknolojileri pahalı olduğu gibi, bu teknolojiyi profesyonel çalışmalarda kullanacak teknik personeller az ve güç bulunmakta, bulunsa da yüksek paralar istemektedir.

Bu belirleme de 2012-2013 stratejik planından alıntı yapılmıştır.

D- Değerlendirme

İSTEM, tüzüğünde yazılı amacına yönelik misyonunu yerine getirebilmesi için, yeterli bilgi birikimi ve teorik planlamasını yapmış olup, kısıtlı uygulamalarla sınırlı hizmet vermektedir. Ancak daha profesyonel boyutta çalışmalar ve daha geniş ve etkili hizmet verebilmesi için daha geniş teknik kadro ve teknolojik imkanların sağlanması gerekmektedir.

Bu belirlemede 2012-2013 stratejik planından alıntı yapılmıştır.

V. ÖNERİ VE TEDBİRLER

Bir toplumdaki sağlık hizmeti, o hizmeti veren hekimlerin kalitesi ile doğrudan ilişkilidir. Bu da, doğru, yeterli ve sürekli bir tıp eğitimi ile mümkün olabilir. Günümüzde “sürekli tıp eğitimi” kavramı önem kazanmış bulunmaktadır ve çağdaş eğitim araç, gereç ve yöntemleri ile birlikte modern bilişim ve iletişim teknolojilerine gereksinim göstermektedir.

Bu bağlamda ülkemizde sağlıklı bir topluma kavuşabilmemiz için, hekimlerimize kaliteli ve sürekli tıp eğitimini en iyi şekilde vermenin yollarını aramalıyız. Bu noktada da, Tıp Fakültelerimize, Üniversitelerimize ve Sağlık Bakanlığımıza önemli görevler düşmektedir. Bu kurumların birlikte planlama ve koordineli uygulamalar yapma zorunluluğu vardır. Ülkemizde bir çok yeniliğe öncülük etmiş olan İstanbul Üniversitesi ve iki Tıp Fakültesi bu konuda da, öncülük ederek, İstanbul Üniversitesi Sürekli Tıp Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (İSTEM)’ni kurmuş ve bu konudaki çalışmalarını bir noktaya kadar getirmiştir. Bu çalışmaların, Hükümet, Bakanlık ve diğer ilgili kurumlarca da desteklenerek daha verimli hale getirilmesi ve diğer üniversitelerde de benzerleri kurulup faaliyete geçirilerek sinerji yaratılması Türk Tıbbına önemli katkılar sağlayacaktır.

Ekler: 

Ek 1. 2012 yılı nitelikli STE etkinlikleri listesi

Ek 2. 2012 yılı yurt dışı bağlantılı kurslar

Ek 3. 2012 yılı İSTEM salonlarında gerçekleştirilen STE etkinlikleri listesi

Ek 4. 2012 yılı İSTEM’de yapılan diğer toplantı ve dersler

Ek 5. 2012 yılında üretilen dijital eğitim materyalleri listesi

Ek 6. 2012 yılında İSTEM kurs ve eğitim gelirleri dökümü

Ek 7. İç Kontrol Güvence Beyanı

Ek:7

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilinde ki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim

                                                                                                                    Prof. Dr.Levent AVTAN

                                                                                                                                  Müdür

Ek – 1

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ

ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

“İSTEM”

2012  yılı  FAALİYET  RAPORU  (Ocak – Aralık 2012 arası 1 yıllık dönem)

İSTEM  TOPLANTI  SALONUNDA  YAPILAN

KURSLAR , TELETIP – CANLI  YAYIN  BAĞLANTILARI

1-      10-12.01.2012           Çocuk Hastalıkları      NRP Kursu

2-      03.03.2012                 Genel Cerrahi             Stapler Kursu

3-      31.03.2012                 Genel Cerrahi             Klinik Araştırma Kursu

4-      4-8.04.2012               KBB         FES Kursu – Canlı Yayın

5-      12-13.04.2012           Genel Cerrahi             Temel Cerrahi Kursu

6-      16-17.04.2012           İSTEM-Genel Cer.     Lap. Kolesistektomi Kursu – Canlı Yayın

7-      22.04.2012                 Kadın Hastalıkları      Diyabet ve Gebelik Sempozyumu

8-      12.05.2012                 Öğrenci Kongresi       Canlı Ameliyat Yayını

9-      18-19.06.2012           İSTEM-Genel Cer.     Lap. Fıtık Cerrahisi Kursu – Canlı Yayın

10-  27.06.2012                   Çocuk Hastalıkları      Asistan Eğitim Kursu

11- 13-14.09.2012              Genel Cerrahi             Temel Cerrahi Kursu

12- 20-21.09.2012             İSTEM-Genel Cer. Lap. Kolorektal Cerrahi Kursu – Canlı Yayın

13-7-10.11.2012                 KBB                     FES – Canlı Yayın

14-12-13.11.2012              İSTEM-Genel Cer.Lap. Antireflu ve Hiatus Cer. Kursu–Canlı Yayın

15-01.12.2012                   İTF Dekanlık              Araş. Yönt. ve SPS Veri Girişi İstatistik Kursu

16-5-6.12.2012                 İSTEM-Genel Cer.     Lap. Bariatrik Cerrahi Kursu – Canlı Yayın

17-12-14.12.2012             KBB                           Otoloji Kursu – Canlı Yayın

18-27.12.2012                   Biyokimya AD.          Hemostaz ve Trombozda Lab. Kursu

Ek:3

İSTEM  TOPLANTI  SALONUNDA  YAPILAN

SÜREKLİ  TIP  EĞİTİMİ (STE)  ETKİNLİKLERİ

 

Ocak

1-  02.01.2012        Çocuk Hastalıkları      Genetik Bilimsel Toplantı (y.dışından konuşmacı)

2- 03.01.2012         Cerr., Pato., Onko.               Cerrahi Gastroenteroloji  Toplantısı

3- 04.01.2012         Genel Cerrahi                       Klinik Eğitim Toplantısı

4- 04.01.2012         Çocuk Hastalıkları               Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

5- 06.01.2012         Cerr., Rady., Pato.               Meme Onkoloji Toplantısı

6- 06.01.2012         Çocuk Hastalıkları               Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

7- 10.01.2012          Cerr., Pato., Onko.               Cerrahi Gastroenteroloji  Toplantısı

8- 11.01.2012          Genel Cerrahi                       Klinik Eğitim Toplantısı

9- 13.01.2012          Cerr., Rady., Pato.               Meme Onkoloji Toplantısı

10- 13.01.2012        Çocuk Hastalıkları               Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

11- 17.01.2012         Cerr., Pato., Onko.               Cerrahi Gastroenteroloji  Toplantısı

12- 18.01.2012         Genel Cerrahi                       Klinik Eğitim Toplantısı

13- 18.01.2012         Çocuk Hastalıkları               Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

14- 20.01.2012         Cerr., Rady., Pato.               Meme Onkoloji Toplantısı

15- 20.01.2012         Çocuk Hastalıkları               Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

16- 24.01.2012         Cerr., Pato., Onko.               Cerrahi Gastroenteroloji  Toplantısı

17- 25.01.2012         Genel Cerrahi                       Klinik Eğitim Toplantısı

18- 25.01.2012         Çocuk Hastalıkları               Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

19- 27.01.2012         Cerr., Rady., Pato.               Meme Onkoloji Toplantısı

20- 31.01.2012         Cerr., Pato., Onko.               Cerrahi Gastroenteroloji  Toplantısı

21- 27.01.2012          Çocuk Hastalıkları               Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

 Şubat

22-01.02.2012          Genel Cerrahi                         Klinik Eğitim Toplantısı

23-03.02.2012          Cerr., Rady., Pato.                 Meme Onkoloji Toplantısı

24-07.02.2012          Cerr., Pato., Onko.              Cerrahi Gastroenteroloji  Toplantısı

25-10.02.2012          Cerr., Rady., Pato.                 Meme Onkoloji Toplantısı

26-10.02.2012          Genel Cerrahi                         Klinik Eğitim Toplantısı

27-14.02.2012           Cerr., Pato., Onko.             Cerrahi Gastroenteroloji  Toplantısı

28-17.02.2012           Cerr., Rady., Pato.                 Meme Onkoloji Toplantısı

29-17.02.2012           Genel Cerrahi                         Klinik Eğitim Toplantısı

30-21.02.2012           Cerr., Pato., Onko.                 Cerrahi Gastroenteroloji  Toplantısı

31-24.02.2012           Cerr., Rady., Pato.                 Meme Onkoloji Toplantısı

32-24.02.2012           Genel Cerrahi                         Klinik Eğitim Toplantısı

33-28.02.2012           Gerr., Pato., Onko.                 Cerrahi Gastroenteroloji  Toplantısı

 

Mart

34- 02.03.2012          Cerr., Rady., Pato.                Meme Onkoloji Toplantısı

35- 02.03.2012          Çocuk Hastalıkları                Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

36- 02.03.2012          Genel Cerrahi                                    Klinik Eğitim Toplantısı

37- 06.03.2012          Gerr., Pato., Onko.                Cerrahi Gastroenteroloji  Toplantısı

38- 07.03.2012          Çocuk Hastalıkları                Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

39- 09.03.2012          Cerr., Rady., Pato.                Meme Onkoloji Toplantısı

40- 09.03.2012          Çocuk Hastalıkları                Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

41- 09.03.2012           Genel Cerrahi                                    Klinik Eğitim Toplantısı

42- 13.03.2012           Cerr., Pato., Onko.                Cerrahi Gastroenteroloji  Toplantısı

43- 14.03.2012           Çocuk Hastalıkları                Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

44- 16.03.2012           Cerr., Rady., Pato.                Meme Onkoloji Toplantısı

45- 16.03.2012           Çocuk Hastalıkları                Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

46- 16.03.2012           Genel Cerrahi                                    Klinik Eğitim Toplantısı

47- 20.03.2012           Cerr., Pato., Onko.                Cerrahi Gastroenteroloji  Toplantısı

48- 21.03.2012           Çocuk Hastalıkları                Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

49- 23.03.2012           Çocuk Hastalıkları                Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

50- 23.03.2012           Genel Cerrahi                                    Klinik Eğitim Toplantısı

51- 27.03.2012           Cerr., Pato., Onko.                Cerrahi Gastroenteroloji  Toplantısı

52- 28.03.2012           Çocuk Hastalıkları                Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

53- 30.03.2012           Çocuk Hastalıkları                Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

54- 30.03.2012           Genel Cerrahi                                    Klinik Eğitim Toplantısı

 

Nisan

55- 03.04.2012           Cerr., Pato., Onko.                Cerrahi Gastroenteroloji  Toplantısı

56- 10.04.2012           Cerr., Pato., Onko.                 Cerrahi Gastroenteroloji  Toplantısı

57- 11.04.2012           Çocuk Hastalıkları                 Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

58- 18.04.2012           Çocuk Hastalıkları                 Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

59- 20.04.2012           Cerr., Rady., Pato.                 Meme Onkoloji Toplantısı

60- 20.04.2012           Çocuk Hastalıkları                 Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

61- 20.04.2012           Genel Cerrahi                         Klinik Eğitim Toplantısı

62- 24.04.2012           Cerr., Pato., Onko.                 Cerrahi Gastroenteroloji  Toplantısı

63- 25.04.2012           Çocuk Hastalıkları                 Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

64- 27.04.2012           Cerr., Rady., Pato.                 Meme Onkoloji Toplantısı

65- 27.04.2012           Çocuk Hastalıkları                 Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

66- 27.04.2012           Genel Cerrahi                         Klinik Eğitim Toplantısı

 

Mayıs

67- 04.05.2012           Cerr., Rady., Pato.                 Meme Onkoloji Toplantısı

68- 04.05.2012           Genel Cerrahi                         Klinik Eğitim Toplantısı

69- 08.05.2012           Cerr., Pato., Onko.                 Cerrahi Gastroenteroloji  Toplantısı

70- 11.05.2012           Cerr., Rady., Pato.                 Meme Onkoloji Toplantısı

71- 11.05.2012           Genel Cerrahi                         Klinik Eğitim Toplantısı

72- 15.05.2012           Cerr., Pato., Onko.                 Cerrahi Gastroenteroloji  Toplantısı

73- 18.05.2012           Cerr., Rady., Pato.                 Meme Onkoloji Toplantısı

74- 18.05.2012           Genel Cerrahi                         Klinik Eğitim Toplantısı

75- 22.05.2012           Cerr., Pato., Onko.                 Cerrahi Gastroenteroloji  Toplantısı

76- 25.05.2012           Cerr., Rady., Pato.                 Meme Onkoloji Toplantısı

77- 25.05.2012           Genel Cerrahi                         Klinik Eğitim Toplantısı

78- 29.05.2012           Cerr., Pato., Onko.                 Cerrahi Gastroenteroloji  Toplantısı

 

Haziran

79- 01.06.2012           Cerr., Rady., Pato.                 Meme Onkoloji Toplantısı

80- 01.06.2012           Cerr., Rady., Pato.                 Meme Onkoloji Toplantısı

81- 05.06.2012           Cerr., Pato., Onko.                 Cerrahi Gastroenteroloji  Toplantısı

82- 08.06.2012           Cerr., Rady., Pato.                 Meme Onkoloji Toplantısı

83- 08.06.2012           Genel Cerrahi                         Klinik Eğitim Toplantısı

84- 12.06.2012           Cerr., Pato., Onko.                 Cerrahi Gastroenteroloji  Toplantısı

85- 15.06.2012           Cerr., Rady., Pato.                 Meme Onkoloji Toplantısı

86- 15.06.2012           Genel Cerrahi                         Klinik Eğitim Toplantısı

87- 22.06.2012           Cerr., Rady., Pato.                 Meme Onkoloji Toplantısı

88- 22.06.2012           Genel Cerrahi                         Klinik Eğitim Toplantısı

89- 26.06.2012           Cerr., Pato., Onko.                 Cerrahi Gastroenteroloji  Toplantısı

90- 29.06.2012           Cerr., Rady., Pato.                 Meme Onkoloji Toplantısı

91- 29.06.2012           Genel Cerrahi                         Klinik Eğitim Toplantısı

 

Temmuz

92- 03.07.2012           Cerr., Pato., Onko.                 Cerrahi Gastroenteroloji  Toplantısı

93- 06.07.2012           Cerr., Rady., Pato.                 Meme Onkoloji Toplantısı

94- 10.07.2012           Cerr., Pato., Onko.                 Cerrahi Gastroenteroloji  Toplantısı

95- 13.07.2012           Cerr., Rady., Pato.                 Meme Onkoloji Toplantısı

96- 17.07.2012           Cerr., Pato., Onko.                 Cerrahi Gastroenteroloji  Toplantısı

97- 20.07.2012           Cerr., Rady., Pato.                 Meme Onkoloji Toplantısı

98- 27.07.2012           Cerr., Rady., Pato.                 Meme Onkoloji Toplantısı

 

Ağustos

99- 03.08.2012           Cerr., Rady., Pato.                 Meme Onkoloji Toplantısı

100- 03.08.2012         Genel Cerrahi                         Klinik Eğitim Toplantısı

101- 07.08.2012         Cerr., Pato., Onko.                 Cerrahi Gastroenteroloji  Toplantısı

102- 10.08.2012         Genel Cerrahi                         Klinik Eğitim Toplantısı

103- 14.08.2012         Cerr., Pato., Onko.                 Cerrahi Gastroenteroloji  Toplantısı

104- 17.08.2012         Cerr., Rady., Pato.                 Meme Onkoloji Toplantısı

105- 17.08.2012         Genel Cerrahi                         Klinik Eğitim Toplantısı

106- 24.08.2012         Cerr., Rady., Pato.                 Meme Onkoloji Toplantısı

107- 24.08.2012         Genel Cerrahi                         Klinik Eğitim Toplantısı

108- 28.08.2012         Cerr., Pato., Onko.                 Cerrahi Gastroenteroloji  Toplantısı

109- 31.08.2012         Cerr., Rady., Pato.                 Meme Onkoloji Toplantısı

 

Eylül

110- 04.09.2012         Cerr., Pato., Onko.                 Cerrahi Gastroenteroloji  Toplantısı

111- 07.09.2012         Cerr., Rady., Pato.                 Meme Onkoloji Toplantısı

112- 07.09.2012         Genel Cerrahi                         Klinik Eğitim Toplantısı

113- 11.09.2012         Cerr., Pato., Onko.                 Cerrahi Gastroenteroloji  Toplantısı

114- 18.09.2012         Cerr., Pato., Onko.                 Cerrahi Gastroenteroloji  Toplantısı

115- 28.09.2012         Genel Cerrahi                         Klinik Eğitim Toplantısı

116- 28.09.2012         Cerr., Rady., Pato.                 Meme Onkoloji Toplantısı

117- 25.09.2012         Cerr., Pato., Onko.                 Cerrahi Gastroenteroloji  Toplantısı

 

Ekim

118- 02.10.2012         Cerr., Pato., Onko.                 Cerrahi Gastroenteroloji  Toplantısı

119- 03.10.2012         Çocuk Hastalıkları                 Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

120- 05.10.2012         Cerr., Rady., Pato.                 Meme Onkoloji Toplantısı

121- 05.10.2012         Çocuk Hastalıkları                 Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

122- 05.10.2012         Genel Cerrahi                         Klinik Eğitim Toplantısı

123- 09.10.2012         Cerr., Pato., Onko.                 Cerrahi Gastroenteroloji  Toplantısı

124- 10.10.2012         Çocuk Hastalıkları                 Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

125- 12.10.2012         Cerr., Rady., Pato.                 Meme Onkoloji Toplantısı

126- 12.10.2012         Çocuk Hastalıkları                 Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

127- 12.10.2012         Genel Cerrahi                         Klinik Eğitim Toplantısı

128- 16.10.2012         Cerr., Pato., Onko.                 Cerrahi Gastroenteroloji  Toplantısı

129- 17.10.2012         Çocuk Hastalıkları                 Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

130- 19.10.2012         Çocuk Hastalıkları                 Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

131- 19.10.2012         Genel Cerrahi                         Klinik Eğitim Toplantısı

132- 23.10.2012         Cerr., Pato., Onko.                 Cerrahi Gastroenteroloji  Toplantısı

133- 30.10.2012         Cerr., Pato., Onko.                 Cerrahi Gastroenteroloji  Toplantısı

134- 31.10.2012         Çocuk Hastalıkları                 Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

 

Kasım

135- 02.11.2012         Cerr., Rady., Pato.                 Meme Onkoloji Toplantısı

136- 02.11.2012         Çocuk Hastalıkları                 Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

137- 02.11.2012         Genel Cerrahi                         Klinik Eğitim Toplantısı

138- 06.11.2012          Cerr., Pato., Onko.                 Cerrahi Gastroenteroloji  Toplantısı

139- 16.11.2012          Cerr., Rady., Pato.                 Meme Onkoloji Toplantısı

140- 16.11.2012          Çocuk Hastalıkları                 Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

141- 16.11.2012          Genel Cerrahi                         Klinik Eğitim Toplantısı

142- 20.11.2012         Cerr., Pato., Onko.                 Cerrahi Gastroenteroloji  Toplantısı

143- 21.11.2012          Çocuk Hastalıkları                 Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

144- 23.11.2012         Cerr., Rady., Pato.                 Meme Onkoloji Toplantısı

145- 23.11.2012         Çocuk Hastalıkları                 Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

146- 23.11.2012         Genel Cerrahi                         Klinik Eğitim Toplantısı

147- 27.11.2012          Cerr., Pato., Onko.                 Cerrahi Gastroenteroloji  Toplantısı

148- 28.11.2012         Çocuk Hastalıkları                 Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

149- 30.11.2012         Genel Cerrahi                         Klinik Eğitim Toplantısı

150- 30.11.2012         Çocuk Hastalıkları                 Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

 

Aralık

151- 04.12.2012         Cerr., Pato., Onko.                 Cerrahi Gastroenteroloji  Toplantısı

152- 07.12.2012         Cerr., Rady., Pato.                 Meme Onkoloji Toplantısı

153- 07.12.2012         Çocuk Hastalıkları                 Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

154- 07.12.2012         Genel Cerrahi                         Klinik Eğitim Toplantısı

155- 11.12.2012         Cerr., Pato., Onko.                 Cerrahi Gastroenteroloji  Toplantısı

156- 18.12.2012         Cerr., Pato., Onko.                 Cerrahi Gastroenteroloji  Toplantısı

157- 18.12.2012         Cerr., Pato., Onko.                 Cerrahi Gastroenteroloji  Toplantısı

158- 19.12.2012         Çocuk Hastalıkları                 Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

159- 21.12.2012         Cerr., Rady., Pato.                 Meme Onkoloji Toplantısı

160- 28.12.2012         Genel Cerrahi                         Klinik Eğitim Toplantısı

161- 21.12.2012         Genel Cerrahi                         Klinik Eğitim Toplantısı

162- 25.12.2012         Cerr., Pato., Onko.                 Cerrahi Gastroenteroloji  Toplantısı

163- 26.12.2012         Çocuk Hastalıkları                 Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

164- 28.12.2012         Cerr., Rady., Pato.                 Meme Onkoloji Toplantısı

165- 28.12.2012         Çocuk Hastalıkları                 Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

166- 21.12.2012         Çocuk Hastalıkları                 Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

 

Ek:4

 

İSTEM  TOPLANTI  SALONU ve FUAYESİNDE  YAPILAN

İDARİ TOPLANTILAR ve DERSLER 

 

1.      02.01.2012     Çocuk Hastalıkları                 Sabah Toplantısı

 1. 02.01.2012     Çocuk Hastalıkları                 İntörn Kura Çekimi
 2. 02.01.2012     Genel Cerrahi                         İntörn Kura Çekimi
 3. 03.01.2012     Çocuk Hastalıkları                 Sabah Toplantısı
 4. 03.01.2012     Çocuk Hastalıkları                 Çocuk Cerrahisi ve Endokrin Konseyi
 5. 03.01.2012     Çocuk Hastalıkları                 Ders
 6. 05.01.2012     Çocuk Hastalıkları                 Sabah Toplantısı
 7. 05.01.2012     Çocuk Hastalıkları                 İnfeksiyon Toplantısı
 8. 05.01.2012     Çocuk Hastalıkları                 ÜYEK
 9. 05.01.2012     Çocuk Hastalıkları                 6.sınıf ders
 10. 06.01.2012     Çocuk Hastalıkları                 Tez Sınavı
 11. 06.01.2012     İTF Dekanlık                          Eğitim Toplantısı
 12. 09.01.2012     Çocuk Hastalıkları                 Sabah Toplantısı
 13. 09.01.2012     Çocuk Hastalıkları                 Toplantı
 14. 10.01.2012     Çocuk Hastalıkları                 Sabah Toplantısı
 15. 11.01.2012     Çocuk Sağ. Enst.                   Doktora Mulakat Sınavı
 16. 11.01.2012     Çocuk Hastalıkları                 Reçete dersi
 17. 12.01.2012     Çocuk Hastalıkları                 Sabah Toplantısı
 18. 12.01.2012     Çocuk Hastalıkları                 Sınav
 19. 12.01.2012     Çocuk Hastalıkları                 ÜYEK
 20. 12.01.2012     Çocuk Hastalıkları                 Ders
 21. 13.01.2012     Çocuk Hastalıkları                 Sınav
 22. 16.01.2012     Çocuk Hastalıkları                 Sabah Toplantısı
 23. 16.01.2012     Çocuk Hastalıkları                 Akademik Kurul
 24. 17.01.2012     Çocuk Hastalıkları                 Sabah Toplantısı
 25. 17.01.2012     Çocuk Hastalıkları                 Ders
 26. 18.01.2012     Çocuk Hastalıkları                 Ders
 27. 19.01.2012     Çocuk Hastalıkları                 Sabah Toplantısı
 28. 19.01.2012     Çocuk Hastalıkları                 İnfeksiyon Toplantısı
 29. 19.01.2012     Çocuk Hastalıkları                 ÜYEK
 30. 19.01.2012     Çocuk Hastalıkları                 Ders
 31. 19.01.2012     Çocuk Hastalıkları                 Hemşire Toplantısı
 32. 20.01.2012     Çocuk Hastalıkları                 Toplantı
 33. 23.01.2012     Çocuk Hastalıkları                 Sabah Toplantısı
 34. 23.01.2012     Çocuk Hastalıkları                 Ders
 35. 24.01.2012     Çocuk Hastalıkları                 Sabah Toplantısı
 36. 24.01.2012     Çocuk Hastalıkları                 Ders
 37. 26.01.2012     Çocuk Hastalıkları                 Sabah Toplantısı
 38. 26.01.2012     Çocuk Hastalıkları                 Toplantı
 39. 27.01.2012     Genel Cerrahi                         Sınav
 40. 30.01.2012     Çocuk Hastalıkları                 Sabah Toplantısı
 41. 30.01.2012     Genel Cerrahi                         İntörn Kura Çekimi
 42. 30.01.2012     Çocuk Hastalıkları                 Mortalite Toplantısı
 43. 30.01.2012     Çocuk Hastalıkları                 Toplantı
 44. 31.01.2012     Çocuk Hastalıkları                 Sabah Toplantısı
 45. 31.01.2012     Çocuk Hastalıkları                 Tez Sınavı
 46. 31.01.2012     Çocuk Hastalıkları                 Ders
 47. 01.02.2012     Çocuk Hastalıkları                 Pediatrik Kardiyoloji Toplantısı
 48. 01.02.2012     Çocuk Hastalıkları                 Ders
 49. 02.02.2012     Çocuk Hastalıkları                 Sabah Toplantısı
 50. 02.02.2012     Çocuk Hastalıkları                 Toplantı
 51. 02.02.2012     Çocuk Hastalıkları                 ÜYEK
 52. 06.02.2012     Çocuk Hastalıkları                 Sabah Toplantısı
 53. 06.02.2012     Çocuk Hastalıkları                 Toplantı
 54. 07.02.2012     Çocuk Hastalıkları                 Sabah Toplantısı
 55. 07.02.2012     Çocuk Hastalıkları                 Ders
 56. 08.02.2012     Çocuk Hastalıkları                 Ders
 57. 09.02.2012     Çocuk Hastalıkları                 Sabah Toplantısı
 58. 09.02.2012     Çocuk Hastalıkları                 Akademik Kurul Toplantısı
 59. 09.02.2012     Çocuk Hastalıkları                 ÜYEK
 60. 13.02.2012     Çocuk Hastalıkları                 Sabah Toplantısı
 61. 14.02.2012     Çocuk Hastalıkları                 Sabah Toplantısı
 62. 14.02.2012     Çocuk Hastalıkları                 Ders
 63. 15.02.2012     Çocuk Hastalıkları                 İnfeksiyon Toplantısı
 64. 16.02.2012     Çocuk Hastalıkları                 Sabah Toplantısı
 65. 16.02.2012     Çocuk Hastalıkları                 İnfeksiyon Toplantısı
 66. 16.02.2012     KBB                                       Asistan İhtisas Sınavı
 67. 16.02.2012     Çocuk Hastalıkları                 Akademik Kurul
 68. 16.02.2012     İTF Dekanlık                          Vakıf Toplantısı
 69. 16.02.2012     Çocuk Hastalıkları                 ÜYEK
 70. 20.02.2012     Çocuk Hastalıkları                 Sabah Toplantısı
 71. 20.02.2012     Çocuk Hastalıkları                 Akademik Kurul
 72. 21.02.2012     Çocuk Hastalıkları                 Sabah Toplantısı
 73. 22.02.2012     Çocuk Hastalıkları                 İhtisas Sınavı
 74. 22.02.2012     Çocuk Hastalıkları                 Hematoloji Toplantısı
 75. 22.02.2012     Çocuk Hastalıkları                 Adli Vaka Toplantısı
 76. 22.02.2012     Çocuk Hastalıkları                 Öz Değerlendirme Toplantısı
 77. 22.02.2012     Çocuk Hastalıkları                 Beslenme Toplantısı
 78. 24.02.2012     Çocuk Hastalıkları                 El Cerrahları ile Toplantı
 79. 24.02.2012     Çocuk Hastalıkları                 Akademik Kurul
 80. 24.02.2012     Çocuk Hastalıkları                 Beslenme Toplantısı
 81. 24.02.2012     Çocuk Cerrahisi                     Salonda Amerikadan Yayın izleme
 82. 27.02.2012     Çocuk Hastalıkları                 Sabah Toplantısı
 83. 27.02.2012     Genel Cerrahi                         İntörn Kura Çekimi
 84. 27.02.2012     Çocuk Hastalıkları                 Mortalite Toplantısı
 85. 28.02.2012     Çocuk Hastalıkları                 Sabah Toplantısı
 86. 28.02.2012     Çocuk Hastalıkları                 İhtisas Sınavı
 87. 28.02.2012     Çocuk Hastalıkları                 Ders
 88. 29.02.2012     Çocuk Hastalıkları                 Akademik Kurul
 89. 01.03.2012     Çocuk Hastalıkları                 Sabah Toplantısı
 90. 01.03.2012     Çocuk Hastalıkları                 ÜYEK
 91. 01.03.2012     Çocuk Hastalıkları                 Ders
 92. 05.03.2012     Çocuk Hastalıkları                 Sabah Toplantısı
 93. 05.03.2012     Çocuk Hastalıkları                 İhtisas Sınavı
 94. 05.03.2012     Çocuk Hastalıkları                 Beslenme Toplantısı
 95. 06.03.2012     Çocuk Hastalıkları                 Sabah Toplantısı
 96. 06.03.2012      Genel Cerrahi G serv.            Personel Eğitim Programı
 97. 07.03.2012      Çocuk Hastalıkları                 Beslenme Toplantısı
 98. 08.03.2012      Çocuk Hastalıkları                 Sabah Toplantısı
 99. 08.03.2012      Genel Cerrahi                         Akademik Kurul
 100. 08.03.2012      Çocuk Hastalıkları                 ÜYEK
 101. 08.03.2012      Çocuk Hastalıkları                 Ders
 102. 12.03.2012      Çocuk Hastalıkları                 Sabah Toplantısı
 103. 12.03.2012      Çocuk Hastalıkları                 İhtisas Sınavı
 104. 12.03.2012      Çocuk Hastalıkları                 Beslenme Toplantısı
 105. 13.03.2012      Çocuk Hastalıkları                 Sabah Toplantısı
 106. 13.03.2012      Çocuk Hastalıkları                 Tez Sınavı
 107. 13.03.2012      Çocuk Hastalıkları                 Ders
 108. 14.03.2012      Çocuk Hastalıkları                 Beslenme Toplantısı
 109. 15.03.2012      Çocuk Hastalıkları                 Sabah Toplantısı
 110. 15.03.2012      Genel Cerrahi                         Akademik Kurul
 111. 15.03.2012      Çocuk Hastalıkları                 ÜYEK
 112. 15.03.2012      Çocuk Hastalıkları                 Ders
 113. 19.03.2012      Çocuk Hastalıkları                 Sabah Toplantısı
 114. 19.03.2012      Çocuk Hastalıkları                 Beslenme Toplantısı
 115. 20.03.2012      Çocuk Hastalıkları                 Sabah Toplantısı
 116. 20.03.2012      Çocuk Hastalıkları                 Beslenme Toplantısı
 117. 20.03.2012      Çocuk Hastalıkları                 Toplantı
 118. 22.03.2012      Çocuk Hastalıkları                 ÜYEK
 119. 22.03.2012      Çocuk Hastalıkları                 Doçentlik sınavı
 120. 23.03.2012      İSTEM                                   Genel Kurul Toplantısı
 121. 25.03.2012      Genel Cerrahi D Servisi         Dernek Genel Kurulu
 122. 26.03.2012      Çocuk Hastalıkları                 Sabah Toplantısı
 123. 26.03.2012      Genel Cerrahi                         Akademik Kurul
 124. 26.03.2012      Çocuk Hastalıkları                 Beslenme Toplantısı
 125. 26.03.2012      Çocuk Hastalıkları                 Ders
 126. 27.03.2012      Çocuk Hastalıkları                 Sabah Toplantısı
 127. 27.03.2012      Çocuk Hastalıkları                 Toplantı
 128. 27.03.2012      Çocuk Hastalıkları                 Vaka Toplantısı
 129. 27.03.2012      Çocuk Hastalıkları                 Ders
 130. 28.03.2012      Çocuk Hastalıkları                 Ders
 131. 28.03.2012      Çocuk Hastalıkları                 Beslenme Toplantısı
 132. 29.03.2012      Çocuk Hastalıkları                 Sabah Toplantısı
 133. 29.03.2012      Çocuk Hastalıkları                 Enfeksiyon Toplantısı
 134. 29.03.2012      Çocuk Hastalıkları                 ÜYEK
 135. 29.03.2012      Çocuk Hastalıkları                 Ders
 136. 31.03.2012      Genel Cerrahi-TCD                Klinik Araştırma Kursu
 137. 02.04.2012      Çocuk Hastalıkları                 Sabah Toplantısı
 138. 02.04.2012      Çocuk Hastalıkları                 Beslenme Toplantısı
 139. 03.04.2012      Çocuk Hastalıkları                 Sabah Toplantısı
 140. 03.04.2012      Çocuk Hastalıkları                 Ders
 141. 09.04.2012      Çocuk Hastalıkları                 Sabah Toplantısı
 142. 09.04.2012      Çocuk Hastalıkları                 Ders
 143. 09.04.2012      Çocuk Hastalıkları                 Beslenme Toplantısı
 144. 10.04.2012      Çocuk Hastalıkları                 Sabah Toplantısı
 145. 10.04.2012      Çocuk Hastalıkları                 Ders
 146. 11.04.2012      Çocuk Hastalıkları                 Beslenme Toplantısı
 147. 18.04.2012      Çocuk Hastalıkları                 Sınav
 148. 18.04.2012      Çocuk Hastalıkları                 Beslenme Toplantısı
 149. 18.04.2012      Çocuk Hastalıkları                 Ders
 150. 19.04.2012      Çocuk Hastalıkları                 Sabah Toplantısı
 151. 19.04.2012      Çocuk Hastalıkları                 Ödül Töreni
 152. 19.04.2012      Çocuk Hastalıkları                 Ders
 153. 20.04.2012      Çocuk Hastalıkları                 Tez Sınavı
 154. 24.04.2012      Çocuk Hastalıkları                 Sabah Toplantısı
 155. 24.04.2012      Çocuk Hastalıkları                 ÜYEK
 156. 25.04.2012      Çocuk Hastalıkları                 Tez Sınavı
 157. 25.04.2012      Çocuk Hastalıkları                 Akademik Kurul
 158. 25.04.2012      Çocuk Hastalıkları                 Beslenme Toplantısı
 159. 25.04.2012      Çocuk Hastalıkları                 Toplantı
 160. 26.04.2012      Çocuk Hastalıkları                 Sabah Toplantısı
 161. 26.04.2012      Çocuk Hastalıkları                 ÜYEK
 162. 27.04.2012      Çocuk Hastalıkları                 İntörn Kura Çekimi
 163. 30.04.2012      Çocuk Hastalıkları                 Sabah Toplantısı
 164. 30.04.2012      Çocuk Hastalıkları                 İhtisas Sınavı
 165. 30.04.2012      Çocuk Hastalıkları                 İntörn Kura Çekimi
 166. 30.04.2012      Çocuk Hastalıkları                 Beslenme Toplantısı
 167. 02.05.2012      Çocuk Hastalıkları                 Sabah Toplantısı
 168. 02.05.2012      Çocuk Hastalıkları                 İhtisas Sınavı
 169. 02.05.2012      Plastik Cerrahi                        Hasta Bilgilendirme Toplantısı
 170. 03.05.2012      Çocuk Hastalıkları                 Sabah Toplantısı
 171. 03.05.2012      Çocuk Hastalıkları                 İhtisas Sınavı
 172. 03.05.2012      Çocuk Hastalıkları                 Enfeksiyon Toplantısı
 173. 03.05.2012      Çocuk Hastalıkları                 Ders
 174. 07.05.2012      Çocuk Hastalıkları                 Sabah Toplantısı
 175. 07.05.2012      Çocuk Hastalıkları                 Beslenme Toplantısı
 176. 08.05.2012      Çocuk Hastalıkları                 Sabah Toplantısı
 177. 08.05.2012      Çocuk Hastalıkları                 Ders
 178. 08.05.2012      Çocuk Hastalıkları                 Ders
 179. 09.05.2012      Çocuk Hastalıkları                 Sabah Toplantısı
 180. 09.05.2012      Çocuk Hastalıkları                 Ders
 181. 09.05.2012      Çocuk Hastalıkları                 Özdeğerlendirme Toplantısı
 182. 09.05.2012      Çocuk Hastalıkları                 Beslenme Toplantısı
 183. 10.05.2012      Çocuk Hastalıkları                 Sabah Toplantısı
 184. 10.05.2012      Çocuk Hastalıkları                 Ders
 185. 11.05.2012      Çocuk Hastalıkları                 Özdeğerlendirme Toplantısı
 186. 14.05.2012      Çocuk Hastalıkları                 Sabah Toplantısı
 187. 14.05.2012      Çocuk Hastalıkları                 Beslenme Toplantısı
 188. 15.05.2012      Çocuk Hastalıkları                 Sabah Toplantısı
 189. 15.05.2012      Çocuk Hastalıkları                 ÜYEK
 190. 15.05.2012      Çocuk Hastalıkları                 Ders
 191. 16.05.2012      Çocuk Hastalıkları                 Ders
 192. 16.05.2012      Çocuk Hastalıkları                 Sınav
 193. 16.05.2012      Çocuk Hastalıkları                 Beslenme Toplantısı
 194. 17.05.2012      Çocuk Hastalıkları                 Sabah Toplantısı
 195. 17.05.2012      Çocuk Hastalıkları                 Enfeksiyon Toplantısı
 196. 17.05.2012      Genel Cerrahi                         Akademik Kurul
 197. 17.05.2012      Çocuk Hastalıkları                 Ders
 198. 18.05.2012      Çocuk Hastalıkları                 Ders
 199. 21.05.2012      Çocuk Hastalıkları                 Sabah Toplantısı
 200. 21.05.2012      Çocuk Hastalıkları                 Beslenme Toplantısı
 201. 22.05.2012      Çocuk Hastalıkları                 Sabah Toplantısı
 202. 22.05.2012      Çocuk Hastalıkları                 Romatoloji Toplantısı
 203. 22.05.2012      Çocuk Hastalıkları                 ÜYEK
 204. 22.05.2012      Çocuk Hastalıkları                 Ders
 205. 23.05.2012      Çocuk Hastalıkları                 Sabah Toplantısı
 206. 23.05.2012      Çocuk Hastalıkları                 Ders
 207. 23.05.2012      Çocuk Hastalıkları                 Beslenme Toplantısı
 208. 24.05.2012      Çocuk Hastalıkları                 Sabah Toplantısı
 209. 24.05.2012      Çocuk Hastalıkları                 Ders
 210. 24.05.2012      Çocuk Kreşi                           Sunum
 211. 25.05.2012      Çocuk Hastalıkları                 Beslenme Toplantısı
 212. 28.05.2012      Çocuk Hastalıkları                 Sabah Toplantısı
 213. 28.05.2012      Çocuk Hastalıkları                 Mortalite Toplantısı
 214. 28.05.2012      Çocuk Hastalıkları                 Beslenme Toplantısı
 215. 28.05.2012      Genel Cerrahi                         İntörn Kura çekimi
 216. 28.05.2012      Çocuk Hastalıkları                 Ders
 217. 29.05.2012      Çocuk Hastalıkları                 Sabah Toplantısı
 218. 29.05.2012      Çocuk Hastalıkları                 ÜYEK
 219. 29.05.2012      Çocuk Hastalıkları                 Ders
 220. 30.05.2012      Çocuk Hastalıkları                 Sabah Toplantısı
 221. 30.05.2012      Çocuk Hastalıkları                 Ders
 222. 30.05.2012      Çocuk Hastalıkları                 Enfeksiyon Toplantısı
 223. 30.05.2012      Çocuk Hastalıkları                 Beslenme Toplantısı
 224. 31.05.2012      Çocuk Hastalıkları                 Sabah Toplantısı
 225. 31.05.2012      Çocuk Hastalıkları                 Akademik Kurul
 226. 31.05.2012      Çocuk Hastalıkları                 Ders
 227. 01.06.2012      Çocuk Hastalıkları                 Beslenme Toplantısı
 228. 01.06.2012      Çocuk Hastalıkları                 İntörn Pratiği
 229. 04.06.2012      Çocuk Hastalıkları                 Sabah Toplantısı
 230. 04.06.2012      Çocuk Hastalıkları                 Beslenme Toplantısı
 231. 05.06.2012      Çocuk Hastalıkları                 Sabah Toplantısı
 232. 05.06.2012      Çocuk Hastalıkları                 ÜYEK
 233. 05.06.2012      Çocuk Hastalıkları                 Ders
 234. 06.06.2012      Çocuk Hastalıkları                 Sabah Toplantısı
 235. 06.06.2012      Çocuk Hastalıkları                 Ders
 236. 06.06.2012      Çocuk Hastalıkları                 Firma Sunumu-kardiyoloji
 237. 06.06.2012      Çocuk Hastalıkları                 Asistan Eğitimi
 238. 06.06.2012      Çocuk Hastalıkları                 Ders
 239. 07.06.2012      Çocuk Hastalıkları                 Sabah Toplantısı
 240. 07.06.2012      Çocuk Hastalıkları                 Asistan Eğitimi
 241. 07.06.2012      Çocuk Hastalıkları                 Toplantı
 242. 08.06.2012      Çocuk Hastalıkları                 Beslenme Toplantısı
 243. 11.06.2012      Çocuk Hastalıkları                 Sabah Toplantısı
 244. 11.06.2012      Çocuk Hastalıkları                 Tez Sınavı
 245. 11.06.2012      Çocuk Hastalıkları                 Beslenme Toplantısı
 246. 12.06.2012      Çocuk Hastalıkları                 Sabah Toplantısı
 247. 13.06.2012      Çocuk Hastalıkları                 Sabah Toplantısı
 248. 13.06.2012      Genel Cerrahi                         Akademik Kurul
 249. 13.06.2012      Çocuk Hastalıkları                 Beslenme Toplantısı
 250. 14.06.2012      Çocuk Hastalıkları                 Sabah Toplantısı
 251. 14.06.2012      Çocuk Hastalıkları                 Enfeksiyon Vaka Toplantısı
 252. 14.06.2012      Çocuk Hastalıkları                 Akademik Kurul
 253. 15.06.2012      Çocuk Hastalıkları                 İhtisas Sınavı
 254. 20.06.2012      Çocuk Hastalıkları                 Sabah Toplantısı
 255. 21.06.2012      Çocuk Hastalıkları                 Sabah Toplantısı
 256. 21.06.2012      Çocuk Hastalıkları                 Vaka Toplantısı
 257. 21.06.2012      Çocuk Hastalıkları                 Ders
 258. 25.06.2012      Çocuk Hastalıkları                 Sabah Toplantısı
 259. 25.06.2012      Genel Cerrahi                         İntörn kura çekimi
 260. 25.06.2012      Çocuk Hastalıkları                 Beslenme Toplantısı
 261. 26.06.2012      Çocuk Hastalıkları                 Sabah Toplantısı
 262. 27.06.2012      Çocuk Hastalıkları                 Sabah Toplantısı
 263. 28.06.2012      Çocuk Hastalıkları                 Sabah Toplantısı
 264. 28.06.2012      Çocuk Hastalıkları                 Mortalite Toplantısı
 265. 28.06.2012      Çocuk Hastalıkları                 Sınav
 266. 29.06.2012      Çocuk Hastalıkları                 Asistan Eğitim Toplantısı
 267. 03.07.2012      Çocuk Hastalıkları                 Doçentlik sınavı
 268. 03.07.2012      Çocuk Hastalıkları                 Akademik Kurul
 269. 04.07.2012      Çocuk Hastalıkları                 Genetik Toplantısı
 270. 06.07.2012      Çocuk Hastalıkları                 Toplantı
 271. 09.07.2012      Çocuk Hastalıkları                 Sabah Toplantısı
 272. 10.07.2012      Çocuk Hastalıkları                 ÜEK Toplantısı
 273. 12.07.2012      Hemşireler                              Toplantı
 274. 13.07.2012      Çocuk Hastalıkları                 Beslenme Toplantısı
 275. 17.07.2012      Çocuk Hastalıkları                  ÜEK Toplantısı
 276. 18.07.2012      Çocuk Hastalıkları                 Reçete Dersi
 277. 19.07.2012      Çocuk Hastalıkları                 Uzmanlık Sınavı
 278. 19.07.2012      Çocuk Hastalıkları                 Akademik Kurul Toplantısı
 279. 20.07.2012      Çocuk Hastalıkları                 Beslenme Toplantısı
 280. 23.07.2012      Çocuk Hastalıkları                 Sınav
 281. 24.07.2012      Çocuk Hastalıkları                 Toplantı
 282. 24.07.2012      Çocuk Hastalıkları                 Ders
 283. 25.07.2012      Çocuk Hastalıkları                 Reçete Dersi
 284. 25.07.2012      Çocuk Hastalıkları                 Akademik Kurul
 285. 26.07.2012      Çocuk Hastalıkları                 Toplantısı
 286. 26.07.2012      Çocuk Hastalıkları                 Toplantısı
 287. 26.07.2012      Çocuk Hastalıkları                 Ders
 288. 30.07.2012      Yenidoğan Yoğun Bak.         Toplantı
 289. 31.07.2012      Çocuk Hastalıkları                 Ders
 290. 01.08.2012      Yenidoğan Yoğun Bak.         Toplantı
 291. 01.08.2012      Çocuk Hastalıkları                 Toplantısı
 292. 02.08.2012      Yenidoğan Yoğun Bak.         Toplantı
 293. 02.08.2012      Çocuk Hastalıkları                 Ders
 294. 03.08.2012      Çocuk Hastalıkları                 Akademik Kurul
 295. 03.08.2012      Çocuk Hastalıkları                 Beslenme Toplantısı
 296. 06.08.2012      Çocuk Hastalıkları                 Toplantısı
 297. 06.08.2012      Çocuk Hastalıkları                 Beslenme Toplantısı
 298. 07.08.2012      Çocuk Hastalıkları                 Ders
 299. 07.08.2012      Çocuk Hastalıkları                 Beslenme Toplantısı
 300. 08.08.2012      Çocuk Hastalıkları                 Beslenme Toplantısı
 301. 08.08.2012      Çocuk Hastalıkları                 Ders
 302. 09.08.2012      Çocuk Hastalıkları                 Beslenme Toplantısı
 303. 09.08.2012      Çocuk Hastalıkları                 Ders
 304. 10.08.2012      Çocuk Hastalıkları                 Beslenme Toplantısı
 305. 10.08.2012      Çocuk Hastalıkları                 Toplantısı
 306. 10.08.2012      Çocuk Hastalıkları                 Ders
 307. 13.08.2012      Çocuk Hastalıkları                 Sınav
 308. 13.08.2012      Çocuk Hastalıkları                 Sınav
 309. 13.08.2012      Çocuk Hastalıkları                 Toplantısı
 310. 14.08.2012      Çocuk Hastalıkları                 UEK
 311. 14.08.2012      Çocuk Hastalıkları                 Toplantısı
 312. 14.08.2012      Çocuk Hastalıkları                 Ders
 313. 15.08.2012      Çocuk Hastalıkları                 Sınav
 314. 15.08.2012      Çocuk Hastalıkları                 Toplantısı
 315. 15.08.2012      Çocuk Hastalıkları                 Toplantısı
 316. 15.08.2012      Çocuk Hastalıkları                 Ders
 317. 16.08.2012      Çocuk Hastalıkları                 KİK Toplantısı
 318. 16.08.2012      Çocuk Hastalıkları                 Toplantısı
 319. 16.08.2012      Çocuk Hastalıkları                 Beslenme Toplantısı
 320. 16.08.2012      Çocuk Hastalıkları                 Ders
 321. 17.08.2012      Çocuk Hastalıkları                 Beslenme Toplantısı
 322. 17.08.2012      Çocuk Hastalıkları                 Toplantısı
 323. 17.08.2012      Çocuk Hastalıkları                 Ders
 324. 22.08.2012      Çocuk Hastalıkları                 Toplantısı
 325. 23.08.2012      Genel Cerrahi                         Acil Cer. Vaka Toplantısı
 326. 23.08.2012      Çocuk Hastalıkları                 Toplantısı
 327. 23.08.2012      Çocuk Hastalıkları                 Ders
 328. 24.08.2012      Çocuk Hastalıkları                 Toplantısı
 329. 24.08.2012      Çocuk Hastalıkları                 Toplantısı
 330. 27.08.2012      Genel Cerrahi                         Toplantı
 331. 28.08.2012      Çocuk Hastalıkları                 Ders
 332. 28.08.2012      Çocuk Hastalıkları                 UEK
 333. 29.08.2012      Genel Cerrahi                         Akademik Kurul
 334. 29.08.2012      Çocuk Hastalıkları                 Akademik Kurul
 335. 31.08.2012      Çocuk Hastalıkları                 Beslenme Toplantısı
 336. 31.08.2012      Çocuk Hastalıkları                 Toplantı
 337. 03.09.2012      Çocuk Hastalıkları                 Ders
 338. 04.09.2012      Çocuk Hastalıkları                 TÜYEK
 339. 04.09.2012      Çocuk Hastalıkları                 Tez Sınavı
 340. 04.09.2012      Çocuk Hastalıkları                 Ders
 341. 05.09.2012      Çocuk Hastalıkları                 Toplantısı
 342. 06.09.2012      Çocuk Hastalıkları                 Toplantısı
 343. 07.09.2012      Çocuk Hastalıkları                 Toplantısı
 344. 10.09.2012      Çocuk Hastalıkları                 Sınav
 345. 10.09.2012      Çocuk Hastalıkları                 İntörn Kura Çekimi
 346. 10.09.2012      Çocuk Hastalıkları                 Toplantı
 347. 10.09.2012      Çocuk Hastalıkları                 Toplantı
 348. 10.09.2012      İTF Dekanlık                          Yeni Eğitim Toplantısı
 349. 11.09.2012      Çocuk Hastalıkları                 UYEK
 350. 11.09.2012      Çocuk Hastalıkları                 Ders
 351. 12.09.2012      Çocuk Hastalıkları                 Toplantı
 352. 12.09.2012      Çocuk Hastalıkları                 Ders
 353. 17.09.2012      Çocuk Hastalıkları                 Sınav
 354. 17.09.2012      Çocuk Hastalıkları                 Toplantı
 355. 18.09.2012      Çocuk Hastalıkları                 UYEK
 356. 18.09.2012      Çocuk Hastalıkları                 Ders
 357. 19.09.2012      Çocuk Hastalıkları                 Ders
 358. 19.09.2012      Genel Cerrahi                         Akademik Kurul
 359. 19.09.2012      Çocuk Hastalıkları                 Toplantı
 360. 20.09.2012      Genel Cerrahi                         Kolorektal Cerrahi Kursu
 361. 21.09.2012      Genel Cerrahi                         Kolorektal Cerrahi Kursu
 362. 24.09.2012      Çocuk Hastalıkları                 Sınav
 363. 24.09.2012      Çocuk Hastalıkları                 Toplantı
 364. 25.09.2012      Çocuk Hastalıkları                 Sınav
 365. 25.09.2012      Çocuk Hastalıkları                 Ders
 366. 26.09.2012      Çocuk Hastalıkları                 Ders
 367. 26.09.2012      Çocuk Hastalıkları                 Firma sunusu
 368. 26.09.2012      Çocuk Hastalıkları                 Ders
 369. 27.09.2012      Çocuk Hastalıkları                 Toplantı
 370. 27.09.2012      Çocuk Hastalıkları                 Beslenme Toplantısı
 371. 27.09.2012      Çocuk Hastalıkları                 Toplantı
 372. 27.09.2012      Çocuk Hastalıkları                 Ders
 373. 28.09.2012      Çocuk Hastalıkları                 Beslenme Toplantısı
 374. 28.09.2012      Çocuk Hastalıkları                Toplantı
 375. 28.09.2012      Çocuk Hastalıkları                 Allerji Toplantısı
 376. 01.10.2012      Çocuk Hastalıkları                 Sınav
 377. 01.10.2012      Çocuk Hastalıkları                 Toplantı
 378. 02.10.2012      Çocuk Hastalıkları                 Ders
 379. 03.10.2012      Çocuk Hastalıkları                 Ders
 380. 03.10.2012      Çocuk Hastalıkları                 Ders
 381. 04.10.2012      Çocuk Hastalıkları                 Toplantı
 382. 04.10.2012      Çocuk Hastalıkları                 Ders
 383. 05.10.2012      Çocuk Hastalıkları                 Akademik Kurul
 384. 08.10.2012      Çocuk Hastalıkları                 Sınav
 385. 08.10.2012      Genel Cerrahi                         İntörn Kura Çekimi
 386. 09.10.2012      Çocuk Hastalıkları                 UYEK
 387. 09.10.2012      Çocuk Hastalıkları                 Ders
 388. 10.10.2012      Çocuk Hastalıkları                 Ders
 389. 10.10.2012      Çocuk Hastalıkları                 Sınav
 390. 11.10.2012      Çocuk Hastalıkları                 Sınav
 391. 11.10.2012      Çocuk Hastalıkları                 Ders
 392. 12.10.2012      Çocuk Hastalıkları                 Allerji Toplantısı
 393. 15.10.2012      Çocuk Hastalıkları                 Tez Sınavı
 394. 15.10.2012      Çocuk Hastalıkları                 Beslenme Toplantısı
 395. 16.10.2012      Çocuk Hastalıkları                 Sınav
 396. 16.10.2012      Çocuk Hastalıkları                 ÜEK
 397. 16.10.2012      Çocuk Hastalıkları                 Ders
 398. 17.10.2012      Çocuk Hastalıkları                 Ders
 399. 17.10.2012      Çocuk Hastalıkları                 Sınav
 400. 17.10.2012      Çocuk Hastalıkları                 Tıbbi Genetik Semineri
 401. 18.10.2012      Çocuk Hastalıkları                 Sınav
 402. 18.10.2012      Çocuk Hastalıkları                 Ders
 403. 19.10.2012      Cerr., Rady., Pato.                 Meme Onkoloji Toplantısı
 404. 19.10.2012      Çocuk Hastalıkları                 Sınav
 405. 22.10.2012      Çocuk Hastalıkları                 Ders
 406. 22.10.2012      Çocuk Hastalıkları                 Toplantı
 407. 23.10.2012      Çocuk Hastalıkları                 ÜEK
 408. 23.10.2012      Çocuk Hastalıkları                 Ders
 409. 30.10.2012      Çocuk Hastalıkları                 ÜEK
 410. 30.10.2012      Çocuk Hastalıkları                 Ders
 411. 31.10.2012      Çocuk Hastalıkları                 Ders
 412. 31.10.2012      Genel Cerrahi                         Akademik Kurul
 413. 31.10.2012      Çocuk Hastalıkları                 Tıbbi Genetik Semineri
 414. 05.11.2012      Çocuk Hastalıkları                 İntörn Kura çekimi
 415. 05.11.2012      Genel Cerrahi                         İntörn Kura çekimi
 416. 05.11.2012      Çocuk Hastalıkları                 Ders
 417. 06.11.2012      Çocuk Hastalıkları                 ÜEK
 418. 06.11.2012      Çocuk Hastalıkları                 Ders
 419. 14.11.2012      Çocuk Hastalıkları                 Ders
 420. 15.11.2012      Çocuk Hastalıkları                 Toplantı
 421. 15.11.2012      Çocuk Hastalıkları                 Beslenme Toplantısı
 422. 16.11.2012      Çocuk Hastalıkları                 Beslenme Toplantısı
 423. 19.11.2012      Çocuk Hastalıkları                 Beslenme Toplantısı
 424. 20.11.2012      Çocuk Hastalıkları                 ÜEK
 425. 20.11.2012      İTF Dekanlık                          Hastane İletişim Sistemleri hak. Topl.
 426. 20.11.2012      Çocuk Hastalıkları                 Ders
 427. 21.11.2012      Çocuk Hastalıkları                 Ders
 428. 21.11.2012      Çocuk Hastalıkları                 Toplantı
 429. 21.11.2012      Çocuk Hastalıkları                 Beslenme Toplantısı
 430. 22.11.2012      Çocuk Hastalıkları                 Ders
 431. 26.11.2012      Çocuk Hastalıkları                 Mortalite Toplantı
 432. 26.11.2012      Çocuk Hastalıkları                 Beslenme Toplantısı
 433. 27.11.2012      Genel Cerrahi                         Akademik Kurul
 434. 27.11.2012      Çocuk Hastalıkları                 ÜEK
 435. 27.11.2012      Çocuk Hastalıkları                 Genel Pediatri Toplantı
 436. 27.11.2012      Çocuk Hastalıkları                 Ders
 437. 28.11.2012      Çocuk Hastalıkları                 Ders
 438. 28.11.2012      Çocuk Hastalıkları                 Tıbbi Genetik Toplantısı
 439. 28.11.2012      Çocuk Hastalıkları                 Beslenme Toplantısı
 440. 29.11.2012      İTF Dekanlık                          İstanbul Tıp Fak. Vakfı Toplantısı
 441. 30.11.2012      Kadın Doğum ABD.             Doçentlik Sınavı
 442. 03.12.2012      Çocuk Hastalıkları                 Sınav
 443. 03.12.2012      Genel Cerrahi                         İntörn Kura çekimi
 444. 04.12.2012      Çocuk Hastalıkları                 Doçentlik Sınavı
 445. 04.12.2012      Çocuk Hastalıkları                 Ders
 446. 11.12.2012      Genel Cerrahi                         Akademik Kurul
 447. 11.12.2012      İTF Dekanlık                          Anabilim Dalı Başkanları Toplantısı
 448. 11.12.2012      Çocuk Hastalıkları                 ÜEK
 449. 11.12.2012      Çocuk Hastalıkları                 Ders
 450. 17.12.2012      İSTEM                                   Yönetim Kurulu Toplantısı
 451. 18.12.2012      Çocuk Hastalıkları                 Ders
 452. 19.12.2012      Çocuk Hastalıkları                 Ders
 453. 19.12.2012      Çocuk Hastalıkları                 Ders
 454. 20.12.2012      Çocuk Hastalıkları                 Sınav
 455. 20.12.2012      Çocuk Hastalıkları                 Ders
 456. 25.12.2012      Çocuk Hastalıkları                 Ders
 457. 26.12.2012      Çocuk Hastalıkları                 Tıbbi Genetik Toplantısı
 458. 31.12.2012      Genel Cerrahi                         İntörn kura çekimi

EK: 5

DİJİTAL EĞİTİM İÇERİĞİ ÜRETİLMESİ

AUDiO-ViDEO KAYIT ve MONTAJ   (Ocak- Aralık 2012 arası 1 yıllık dönem)

 

 1. 02.01.2012        Genel Cerrahi                                   Video Montaj ve Kayıt
 2. 04.01.2012        Genel Cerrahi                                   Video Montaj
 3. 24.01.2012        Damar Cerrahisi                               CD Kayıt
 4. 25.01.2012        Genel Cerrahi                                   Video Montaj, CD Kayıt
 5. 23.02.2012        Çocuk Hastalıkları                           PC Bilgisayara Antivirüs Prog. Kurulumu
 6. 23.02.2012        Kadın Doğum                                  Sunu Gösterimi, Teknik Destek
 7. 24.02.2012        Çocuk Cerrahisi                               Yurtdışı Canlı Yayın Sistemi Kurulumu
 8. 05.03.2012        Kadın Doğum                                  Video Convert, Video Montaj
 9. 14.03.2012        Dekanlık                                          Kamera Çekimi, Fotoğraf Çekimi
 10. 14.03.2012        Genel Cerrahi                                   Video Convert
 11. 12.04.2012        Genel Cerrahi                                   Video Montaj
 12. 12.04.2012        Genel Cerrahi                                   Fotoğraf Tarama ve Düzenleme
 13. 07.04.2012        KBB                                                Ameliyathaneden Canlı Yayın
 14. 12.04.2012        Dekanlık                                          Kamera Çekimi
 15. 13.04.2012        Dekanlık                                          Kamera Çekimi
 16. 16-17.04.2012   İSTEM-Lap. Cer. Kursu                  Canlı Ameliyat Yayını
 17. 12.05.2012        Öğrenci Kongresi                             Canlı Ameliyat Yayını
 18. 11.06.2012        Tıp Eğitimi Anabilim Dalı               Kamera Çekimi
 19. 18-19.06.2012   İSTEM-Lap. Cer. Kursu         Yurtdışı canlı bağlantı ve ameliyat yayını
 20. 22.06.2012        Dekanlık                                          Video Montaj
 21. 12.07.2012        Genel Cerrahi                                   Fotoğraf Tarama ve Düzenleme
 22. 10.08.2012        Çocuk Hastalıkları                           Kamera Çekimi
 23. 15.08.2012        Çocuk Hastalıkları                           Kamera Çekimi
 24. 16.08.2012        Çocuk Hastalıkları                           Kamera Çekimi
 25. 17.08.2012        Çocuk Hastalıkları                           Kamera Çekimi
 26. 22.08.2012        Çocuk Hastalıkları                           Kamera Çekimi
 27. 24.08.2012        Çocuk Hastalıkları                           Kamera Çekimi
 28. 28.08.2012        Genel Cerrahi                                   Fotoğraf Tarama ve Düzenleme
 29. 05.09.2012        Çocuk Hastalıkları                           Kamera Çekimi
 30. 06.09.2012        Çocuk Hastalıkları                           Kamera Çekimi
 31. 07.09.2012        Çocuk Hastalıkları                           Kamera Çekimi
 32. 10.09.2012        Çocuk Hastalıkları                           Kamera Çekimi
 33. 12.09.2012        Çocuk Hastalıkları                           Kamera Çekimi
 34. 17.09.2012        Çocuk Hastalıkları                           Tablo Çizelge Çizimi
 35. 17.09.2012        Çocuk Hastalıkları                           Kamera Çekimi
 36. 18.09.2012        Çocuk Kalp Damar Cerrahisi           Fotoğraf Tarama ve Düzenleme
 37. 19.09.2012        Çocuk Hastalıkları                           Kamera Çekimi
 38. 20.09.2012        Genel Cerrahi                                   Video Montaj
 39. 21.09.2012        Genel Cerrahi                                   Video Montaj
 40. 21.09.2012        Çocuk Hastalıkları                           Kamera Çekimi
 41. 24.09.2012        Çocuk Hastalıkları                           Kamera Çekimi
 42. 01.10.2012        Genel Cerrahi                                   Video Montaj
 43. 11.10.2012        Çene Cerrahisi                                 Video Montaj
 44. 20-21.10.2012   İSTEM-Lap. Cer. Kursu                  Yurtdışı canlı bağlantı ve ameliyat yayını
 45. 7-10.11.2012     KBB                                                Canlı Ameliyat Yayını
 46. 12-13.11.2012   İSTEM-Lap. Cer. Kursu                  Yurtdışı canlı bağlantı ve ameliyat yayını
 47. 14.11.2012        Genel Cerrahi                                   Fotoğraf Tarama ve Düzenleme
 48. 15.11.2012        Genel Cerrahi                                   Video Montaj
 49. 03.12.2012        Çocuk Hastalıkları                           CD Kayıt
 50. 04.12.2012        Genel Cerrahi                                   Fotoğraf Tarama ve Düzenleme
 51. 5-6.12.2012       İSTEM-Lap.Cer. Kursu                   Canlı Ameliyat Yayını
 52. 06.12.2012        Genel Cerrahi                                   Ameliyat Kamera Çekimi
 53. 07.12.2012        Dekanlık                                          Kamera Çekimi
 54. 10.12.2012        Dekanlık                                          CD Kayıt
 55. 10.12.2012        Tıp Eğitimi A.B.D.                          Kamera Çekimi
 56. 12-17.12.2012   KBB                                                Canlı ameliyat Yayını